Τεύχος 2


Γράφοντας το «Μαγικό Βιβλίο»
Θωμαή Αλεξίου, Μαρίνα Ματθαιουδάκη
[περίληψη][html]
Η παρούσα εργασία εκθέτει το επιστημονικό σκεπτικό, τη δομή και τη φιλοσοφία που διέπουν τη συγγραφή του Magic Book, του πρώτου διδακτικού εγχειριδίου αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένου για τους Έλληνες μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Δημοτικού. Η παραγωγή αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας προκειμένου να συνδυαστεί η θεωρία, η ερευνητική εμπειρία και η διδακτική πρακτική. Η συγγραφική ομάδα εφάρμοσε τις βασικές αρχές του ΠΕΑΠ συνδυάζοντας τες με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών που εφαρμόζεται πιλοτικά ανά την Ελλάδα σε δημοτικά και γυμνάσια. Από μεθοδολογικής άποψης, το τελικό προϊόν ακολουθεί μια «εκλεκτική προσέγγιση» ενσωματώνοντας στοιχεία από διάφορες διδακτικές μεθόδους. Υιοθετεί ένα διδακτικό πλαίσιο μάθησης μέσω αφηγηματικού λόγου (storytelling) που δίνει προτεραιότητα στη σημασία και όχι μόνο στη μορφή της γλωσσικής εκφοράς, ενώ επιδιώκει η μάθηση να επιτυγχάνεται πολυαισθητηριακά, μέσω της εμπειρίας του παιδιού, καθώς βοηθιέται να ανακαλύπτει μόνο του τις λύσεις στα μαθησιακά «προβλήματα». Το εκπαιδευτικό υλικό έχει έναν σαφή και ισχυρό μαθητοκεντρικό παιδαγωγικό προσανατολισμό και στοχεύει στην καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ: Προκλήσεις και αποφάσεις
Ευδοκία Καραβά
[περίληψη][html]
Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε μία από τις βασικές δράσεις του έργου –στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ– και παρουσιάζει τις εγγενείς δυσκολίες, το επιστημονικό σκεπτικό και τα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος επιμόρφωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται δεδομένα από την έρευνα για το προφίλ των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, τα οποία μαζί με τις απρόβλεπτες συνθήκες του ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου οδήγησαν στην απόφαση να ανατραπεί το αρχικό σχέδιο για το πρόγραμμα επιμόρφωσης που εστίαζε στην υιοθέτηση του μοντέλου επιμόρφωσης μέσω αλληλουχίας, και να επιλεγεί ένα πολυμορφικό πρόγραμμα με πολλαπλές μορφές επιμόρφωσης που να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. Στην καρδιά του προγράμματος αυτού κυριαρχεί ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης, του οποίου το επιστημονικό σκεπτικό και οι βασικές προδιαγραφές παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο.
Γράφοντας το Εκπαιδευτικό Υλικό για το ΠΕΑΠ
Αλεξία Γιαννακοπούλου, Κλαίρη Κοσοβίτσα
[περίληψη][html]
H διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού για το ΠΕΑΠ υπήρξε μία συνεχής, δυναμική και ανατροφοδοτούμενη προσπάθεια με στόχο να προάγει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα σε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μια ομάδα ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας με μεγάλο εύρος ειδικοτήτων ανέλαβαν την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού και συνεργάστηκαν με μεγάλο αριθμό συντονιστών, εκπαιδευτικών, επιμελητών, ειδικών στη γραφιστική, εικονογράφων, μουσικών και ειδικών στην τεχνολογία. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού και υπογραμμίζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη γλωσσική διδασκαλία στην πρώιμη παιδική ηλικία. Καταδεικνύει, επίσης, την προσπάθεια της επιστημονικής ομάδας να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη και περιγράφει τις διαδικασίες ανάπτυξης, αξιολόγησης και αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού.
Η φιλοσοφία σχεδιασμού και αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού ΠΕΑΠ
Μάρθα Γιαννακάκη, Βάσω Γκέκα
[περίληψη][html]
Το παρόν άρθρο εστιάζει στο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά ενιαίο για την Α’ και Β’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου πιλοτικής εφαρμογής του, το αρχικό υλικό αναμορφώθηκε, εμπλουτίστηκε και διαχωρίστηκε για τις δυο τάξεις. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν άρθρο στόχο έχει: α) να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού του αρχικού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε τον πρώτο χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, β) να αναλύσει τη διαδικασία αναθεώρησης, αναμόρφωσης και διαχωρισμού του υλικού κατά τη δεύτερη χρονιά της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και γ) να εξετάσει ενδεικτικά παραδείγματα αναμορφωμένων δραστηριοτήτων. Για τους σκοπούς του άρθρου ελήφθησαν υπόψη: α) οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στο πρόγραμμα σε ένα ερωτηματολόγιο που τους διανεμήθηκε, το οποίο στόχο είχε την αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και β) οι αναφορές και τα σχόλια που διατυπώθηκαν από την επιστημονική ομάδα ανάπτυξης του υλικού αναφορικά με την πορεία ανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού. Η προσεκτική μελέτη των παραπάνω παραμέτρων οδήγησε στη δημιουργία ενός καταλόγου κριτηρίων, που χρησιμοποιήθηκαν από την επιστημονική ομάδα στη διαδικασία ανάπτυξης και αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αντιπαραβολική ανάλυση ενός αριθμού δραστηριοτήτων στην αρχική και στην αναμορφωμένη τους εκδοχή, με σκοπό την εξέταση του αναμορφωμένου πλέον εκπαιδευτικού υλικού εν όψει της προβλεπόμενης γενικευμένης εφαρμογής του προγράμματος.
Η στάση των γονέων για τη διδασκαλία της Αγγλικής από την Α’ Δημοτικού
Ντοριάνα Νικάκη