Πληροφορίες

 

 
Θεματική δραστηριοτήτων
 
Οι δραστηριότητες του ΠΕΑΠ ακολουθούν μια λογική κοινωνικοποίησης του παιδιού από τον εαυτό προς τα έξω που απεικονίζεται ως εξής:
 

 

Αρχή Σελίδας

Στόχοι και περιεχόμενο
 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ακολουθούν την λογική του ΠΕΑΠ, όπου η έμφαση είναι στην μάθηση και όχι στην αυστηρά δομημένη διδασκαλία της αγγλικής για την ανάπτυξη κοινωνικού αλλά και σχολικού γραμματισμού στην ξένη γλώσσα, όπως συμβαίνει από την Γ’ τάξη του δημοτικού. Βασικός σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η γνωριμία των μικρών μαθητών και μαθητριών με την ξένη γλώσσα μέσω γλωσσικής και εξωγλωσσικής δράσης, αξιοποιώντας τον προφορικό λόγο.

Οι δραστηριότητες και γενικά το ΠΕΑΠ δεν στοχεύει να διδάξει στα παιδιά γραφή και ανάγνωση αλλά προφορική έκφραση. Η φιλοδοξία του είναι να ανοίξει ένα ‘παράθυρο’ στον κόσμο για τα παιδιά και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος εκτείνεται πέρα από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, ότι ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα αυτά και οι γονείς τους δεν είναι ο μοναδικός.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ευχάριστη ατμόσφαιρα στα παιδιά και να μαθαίνουν κάτι παίζοντας. Δεν περιμένουμε ότι όλα τα παιδιά θα μάθουν τα ίδια πράγματα, με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο, αφού το κάθε παιδί έχει τις δικές του ανάγκες, ικανότητες και προτιμήσεις (ζωγραφική, τραγούδια, κατασκευές, κίνηση, θεατρικό παιχνίδι, κτλ.)

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προορίζονται για την τάξη και όχι για το σπίτι. Ωστόσο, αν η τάξη «το σηκώνει» μπορούν να δοθούν στα παιδιά ευκαιρίες (μέσα από συνδέσμους σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες) να εργαστούν από τον Η/Υ του σπιτιού τους. 

 
Αρχή Σελίδας
 
 
Πρακτική εφαρμογή
 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες φιλοδοξούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο δουλειάς των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, παρέχεται έτοιμο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, είτε όπως προτείνει η Ομάδα Έργου, είτε με μικρές παραλλαγές. Το υλικό που παρέχεται σε ψηφιακή μορφή, είναι περισσότερο από ό,τι θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες περιπτώσεις και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Έτσι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει υλικό για τη δική του τάξη και τις ανάγκες των μαθητών του.

Όσο προχωρεί η χρονιά θα υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί τις προτεινόμενες δραστηριότητες, ή ακόμη και να σχεδιάσουν δικές τους, τις οποίες θα μπορούν να κατασκευάσουν αξιοποιώντας υλικό που θα βρουν (λ.χ. flashcards, οδηγίες για κατασκευές, τραγούδια και παιχνίδια) σε επιλεγμένες ιστοσελίδες που θα παρέχει η ιστοσελίδα του Έργου. Τις δικές τους δραστηριότητες θα μπορούν και να τις δημοσιεύουν αφού εγκριθούν από την Ομάδα Έργου. 

 
Αρχή Σελίδας

 
Οργάνωση των δραστηριοτήτων
 

Οι δραστηριότητες είναι χωρισμένες σε 6 κύκλους, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ενδεικτικά για ένα πρόγραμμα μαθημάτων. Ο Κύκλος Α είναι εισαγωγικός, ενώ οι Κύκλοι Β, Γ και Δ αντιστοιχούν περίπου στα 3 τρίμηνα της σχολικής χρονιάς και περιέχουν δραστηριότητες. Ο κύκλος Ε’ περιέχει εποχιακό υλικό (δραστηριότητες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, του Πάσχα κτλ). Υπάρχει επίσης και ένας έκτος κύκλος που περιέχει έξτρα υλικό στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζονται επιπρόσθετο υλικό.

 Ο Κύκλος Α περιλαμβάνει δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην ξένη γλώσσα. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις πρώτες μέρες των μαθημάτων, μέχρι και τον Οκτώβρη, με στόχο να εξοικειώσουν τους μικρούς μαθητές με το μάθημα.

Ο Κύκλος Β περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβρη μέχρι και τον Δεκέμβρη (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το Γενάρη). Με τις δραστηριότητες αυτού του κύκλου το παιδί οδηγείται από τον εαυτό προς τον άλλον με την παιγνιώδη χρήση λέξεων της ξένης γλώσσας, σε συσχετισμό με την ελληνική και τις γνώριμες εμπειρίες από το περιβάλλον του.

Ο Κύκλος Γ περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Δεκέμβρη ή Γενάρη μέχρι τον Μάρτη (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και Απρίλη). Οι δραστηριότητες οδηγούν από το ατομικό στο συλλογικό και στη χρήση λέξεων και φράσεων στο συγκειμενικό τους πλαίσιο με στόχο το σχεδιασμό νοημάτων.

Ο Κύκλος Δ περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Μάρτη ή τον Απρίλη μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Και αυτές στηρίζονται σε πολυτροπικά κείμενα, με στόχο την κατανόηση και παραγωγή κοινωνικά προσδιορισμένου λόγου.

Ο Κύκλος Ε περιέχει εποχιακό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γιορτές, έθιμα, διακοπές  (π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ).

Ο έξτρα κύκλος έχει την ιδιαιτερότητα ότι καλύπτει χρονικά όλους τους άλλους κύκλους. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει πρόσθετη ύλη και συνδέσμους όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει:

 • ποιήματα και ρίμες,
 • τραγούδια, μουσική και ήχους,
 • παιχνίδια, ιστορίες και παραμύθια,
 • εικόνες, κόμικς,
 • δραστηριότητες για κίνηση για κατασκευή αντικειμένων.

Σχηματικά, οι Κύκλοι απεικονίζονται ως εξής:

Κύκλοι μάθησης

Η θεματική επιλογή και η επιλογή του αριθμού των δραστηριοτήτων που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη του, από τον κάθε κύκλο, μπορεί να διαφέρει, καθώς η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση το προφίλ των παιδιών της συγκεκριμένης τάξης. 

 
Αρχή Σελίδας

 
Σχέδια μαθημάτων
 

Τα σχέδια μαθημάτων για τις προτεινόμενες δραστηριότητες ακολουθούν κοινή οργάνωση για όλες τις δραστηριότητες και έτσι δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν κι εκείνοι το συγκεκριμένο πλάνο για τις δικές τους δραστηριότητες, αν το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, κάθε σχέδιο μαθήματος περιέχει:

 • ένδειξη για τον κύκλο για τον οποίο προτείνεται η δραστηριότητα
 • το θέμα της δραστηριότητας
 • σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας
 • τους μαθησιακούς στόχους
 • τα υλικά & μέσα που θα χρειαστεί ο/η εκπαιδευτικός
 • ένδειξη για την προτεινόμενη οργάνωση της τάξης (π.χ. σε ομάδες, σε ζεύγη κλπ.)
 • την προτεινόμενη διαδικασία χωρισμένη σε βήματα
 • παράρτημα με το υλικό (π.χ. τα λόγια τραγουδιών, το κείμενο μιας ιστορίας, κάρτες με εικόνες κλπ.)

Τα σχέδια μαθημάτων δεν περιέχουν ένδειξη για το χρόνο της κάθε δραστηριότητας, έτσι ώστε να μη θεωρηθεί ότι κάθε δραστηριότητα πρέπει να τελειώσει σε μια διδακτική ώρα. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όσες διδακτικές ώρες θεωρεί απαραίτητες για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα αυτή.

 
Αρχή Σελίδας
 
 
Περιεχόμενο δραστηριοτήτων
 
Στον Κύκλο Α, οι υπάρχουσες δραστηριότητες γενικά αποσκοπούν:
1)     στη γνωριμία του εκπαιδευτικού με την τάξη και των μαθητών μεταξύ τους
2)     σε γνωριμία με τη μασκότ της τάξης, η οποία «μιλά» αγγλικά
3)     στην εξοικείωση των μαθητών με το όνομά τους (όπως προφέρεται και απεικονίζεται στα αγγλικά)
4)     σε μια πρώτη γνωριμία με την ξένη γλώσσα και με το συγκεκριμένο μάθημα  
Οι δραστηριότητες είναι αριθμημένες αλλά μπορούν και να γίνουν με τη σειρά που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. Η ομάδα του ΠΕΑΠ προτείνει η γνωριμία με τη μασκότ της τάξης να γίνει σε ένα από τα πρώτα μαθήματα, ειδικά με τους μαθητές της Α΄ τάξης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, στους υπόλοιπους κύκλους, σαν συνεργάτης του/της εκπαιδευτικού.
Η μασκότ μπορεί να αξιοποιηθεί για να μιλά συνεχώς αγγλικά σε περιστάσεις όπως οι παρακάτω:
 • Ο εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα ενός ζώου (σε μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές μαθαίνουν & ζωγραφίζουν κατοικίδια ζώα) και ρωτάει τους μαθητές η μασκότ, αντί γι’ αυτόν: M: ‘What’s this?’  Ss: parrot / it’s a parrot 
 • Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στους μαθητές κι εκείνοι τις εκτελούν (π.χ. σε δραστηριότητες κατασκευής ή κίνησης) 
 • Η μασκότ βοηθάει τους μαθητές να μάθουν μια ρίμα
 • Η μασκότ βοηθάει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές στην οργάνωση ενός παιχνιδιού
 • Η μασκότ διαβάζει στα παιδιά μια ιστορία στα αγγλικά
Επίσης, από το πρώτο κιόλας μάθημα, μπορεί ο εκπαιδευτικός να συνδυάσει ιδέες από τις δραστηριότητες που προτείνονται, κάτι που ενδείκνυται ιδιαίτερα με τους μαθητές της Β΄ τάξης. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να γνωριστεί με τους μαθητές, να ζητήσει από τα παιδιά να σκεφτούν λέξεις που ξέρουν από τα αγγλικά, και να συστήσει τη μασκότ που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να τη χαιρετήσουν στα αγγλικά ή και θα τους πει ένα από τα chants που προτείνονται.
 
Αν ο εκπαιδευτικός το θεωρεί σκόπιμο για την τάξη του, μπορεί στα πρώτα μαθήματα να χρησιμοποιήσει και κάποιο από τα τραγούδια που προτείνονται (βλ. Κύκλος Ε΄). Ειδικά τα τραγούδια που περιλαμβάνουν κίνηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα πρώτα μαθήματα, καθώς οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις κινήσεις χωρίς αναγκαστικά να λένε όλα τα λόγια (βλ. Μουσικοκινητικό τραγούδι : The Wheels On The Bus).
 
Ο στόχος αυτών των πρώτων μαθημάτων δεν είναι τόσο να παράγουν οι μαθητές λόγο ή έστω και κάποιες λέξεις στα αγγλικά, όσο να νιώσουν άνετα, να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το μάθημα και να το αγαπήσουν.
 
Στους Κύκλους Β, Γ και Δ οι υπάρχουσες δραστηριότητες περιέχουν δραστηριότητες που είναι διαβαθμισμένες από πιο απλές σε πιο σύνθετες. Για παράδειγμα, υπάρχουν δραστηριότητες των Β, Γ & Δ Κύκλων που αντλούν από τις ίδιες θεματικές ενότητες, αλλά εμπλέκουν τους μαθητές σε διαφορετικής δυσκολίας δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι μικροί μαθητές μπορούν να κάνουν απλούστερες δραστηριότητες με αριθμούς, χρώματα ή λεξιλόγιο που αφορά το φυσικό περιβάλλον στους Κύκλους Β & Γ,και αργότερα να «ανακυκλώσουν» τις γνώσεις που απόκτησαν για να δραματοποιήσουν την ιστορία του ουράνιου τόξου που περιλαμβάνεται στον Κύκλο Δ.
 
Ο Κύκλος Ε θα περιέχει έξτρα υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, όπως εκείνοι κρίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων τους. Προς το παρόν, περιέχει κυρίως ιστοσελίδες από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν ιδέες και υλικό και τραγούδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Σταδιακά θα εμπλουτίζεται με περισσότερο υλικό, όπως παιχνίδια, σχέδια για projects κλπ.
 
Αρχή Σελίδας

 
Προσαρμογή δραστηριοτήτων
 
Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, το υλικό που αναπτύσσεται είναι το ίδιο για τις δυο τάξεις. Ωστόσο, αν θεωρηθεί σκόπιμο, οι δραστηριότητες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ή να εμπλουτιστούν από τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τη δυναμική των μαθητών τους στη Β’ τάξη. Για παράδειγμα, με αφορμή τη δραστηριότητα του εισαγωγικού κύκλου που αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με το όνομα το δικό τους και των συμμαθητών τους, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους μαθητές της Β΄ δημοτικού να γράψουν το όνομά τους στα αγγλικά σε κάτι που θα φτιάξουν, ενώ αντίθετα θα αποφύγει να ζητήσει κάτι τέτοιο από τους μαθητές της Α΄ τάξης.
 
Ακόμη, σε δραστηριότητα άλλου κύκλου που αφορά τους χώρους του σπιτιού, οι μαθητές της Β΄ τάξης μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερη βοήθεια να ταιριάξουν τις λέξεις με τις εικόνες. Με τους μαθητές της Α΄ τάξης, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να παραλείψει αυτά τα βήματα.
 
Γενικά, με τους μαθητές της Β΄ τάξης, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να στοχεύσει σε έναν αναδυόμενο γραμματισμό των μαθητών στα αγγλικά, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως το ταίριασμα λέξεων και εικόνων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Δ κύκλου, που αντιστοιχεί περίπου στο τελευταίο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς. Η ίδια δραστηριότητα που προτείνεται παραπάνω μπορεί να γίνει σε πολλές από τις δραστηριότητες που προτείνονται, οι οποίες αντλούν από διαφορετικές θεματικές ενότητες (αριθμοί, χρώματα, ζώα, φαγητά, μέρη του σώματος κλπ.).
 
Ένα ακόμη παράδειγμα σχετικό με τη χρήση του ίδιου υλικού στις Α΄& Β΄δημοτικού αφορά στις δραστηριότητες που έχουν σχέση με δραματοποίηση μιας ιστορίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης μπορούν να λένε περισσότερα λόγια και να ενθαρρύνονται να παράγουν πιο σύνθετες φράσεις (βλ. «Η ιστορία του ουράνιου τόξου»).
 
Τέλος, όπως αναφέρεται παραπάνω, τα τραγούδια που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικές «απαιτήσεις» από τους μαθητές της Α΄ τάξης & της Β΄ τάξης.
 
Συμπερασματικά, οι ίδιες δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την Α΄ και την Β’ τάξη με διαφορετικό μαθησιακό στόχο, αφού οι μαθητές διαφέρουν ως προς τη γλωσσική ετοιμότητα, τον εννοιολογικό πλούτο και τις δεξιότητες.
 
Αρχή Σελίδας