Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Το ΠΕΑΠ, όπως και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί εκείνοι που καλούνται να το αξιοποιήσουν: οι εκπαιδευτικοί. Τα χρόνια που χρηματοδοτήθηκε το Έργο για το ΠΕΑΠ (2010-2014), πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες και σεμινάρια τα οποία οργάνωσε η Ομάδα Έργου σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις της Ελλάδας στις οποίες έλαβαν μέρος περίπου 4000 εκπαιδευτικοί Αγγλικής. Διά ζώσης συναντήσεις είχαν μαζί τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής που συνεργάστηκαν με το ΠΕΑΠ. Η βοήθειά τους ως πολλαπλασιαστές υπήρξε ανεκτίμητη.
Δεδομένου ότι το 30-40% των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν να διδάξουν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού αλλάζει κάθε σχολική χρονιά, η Ομάδα Έργου έκρινε πως παράλληλα με τη διά ζώσης ενημέρωση, εκπαίδευση και ενημέρωση, η οποία συνεπάγεται σπατάλη πόρων, είναι θετικό να αξιοποιηθούν μέθοδοι ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning). Έτσι, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε το «Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» του ΠΕΑΠ, το οποίο αποτελεί το βασικό άξονα αυτού του πεδίου