Πρόγραμμα σπουδών

 

 

Γενικός σκοπός

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) στηρίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο αναδυόμενου πολυγραμ­ματισμού και εισάγει σταδιακά μια σύγ­χρονη γλωσσοπαιδα­γωγική προσέγγιση με μαθησιακό υλικό που είναι κατάλληλο για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται από το ελληνικό σχολείο του σήμερα για να αντα­ποκριθούν στις ανάγκες του αύριο.

Οι παιδαγωγικές πρακτικές τις οποίες προωθεί το ΠΕΑΠ αποβλέπουν στην ανάπτυξη του σεβασμού για τον εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για τη μητρική γλώσσα και την ξένη, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν τέλει στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της γλώσσας.

Με τις δραστηριότητες του ΠΕΑΠ, τα παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού θα μετέχουν βιωματικά σε δημιουργικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις γλωσσικές ασκήσεις, και σε οικείες, διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό του «εγωκεντρισμού» που χαρακτηρίζει τα παιδιά της πρώιμης σχολικής ηλικίας (λ.χ. όλοι στον κόσμο μιλούν Ελληνικά). Επίσης στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και στην αφύπνιση της επίγνωσης ότι «ανήκουν» σε έναν κόσμο πολύ ευρύτερο από αυτόν που γνωρίζουν –έναν κόσμο όπου ο διαφορετικός γλωσσικός κώδικας είναι απαραίτητο εργαλείο για την κάλυψη κοινωνικών και προσωπικών αναγκών.

Το μαθησιακό υλικό θα αναπτύσσεται βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται βασικά από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο των παιδιών (το σπίτι, το σχολείο, μέρη της Ελλάδας), με σκοπό να μάθουν να εκφράζονται μέσω του άλλου γλωσσικού κώδικα για τον κόσμο που γνωρίζουν. Για παράδειγμα, συνδέοντας το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας, τα παιδιά θα ασχοληθούν με δραστηριότητες που αναφέρονται σε φυτά και ζώα που έχουν γύρω τους. Σταδιακά, οι δραστηριότητες και οι εργασίες τους θα εμπνέονται από τον ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο, αλλά πάντα θα στοχεύουν στην κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας και στη συμμετοχή όλων των μαθητών, λαμβάνοντας όμως υπόψη πως τα παιδιά έχουν το καθένα τους διαφορετικές ανάγκες, τύπους νοημοσύνης, ικανότητες, γνώσεις και αξίες –πως τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα και πως το καθένα έχει τους δικούς του ρυθμούς και τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Αρχή σελίδας

Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι

Το ΠΕΑΠ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές οι οποίες καθορίζουν τη φύση των μαθημάτων:

 • Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και στοχεύει σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική.
 • Επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης.
 • Στο ΠΕΑΠ η εκμάθηση της αγγλικής δεν έχει ως τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο ιδανικός φυσικός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας, ή γενικότερα το αγγλόφωνο πολιτισμικό υποκείμενο, αλλά την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.


Αρχή σελίδας

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων
 • Αυτοεκτίμηση
 • Σεβασμός για άτομα ή ομάδες διαφορετικές γλωσσικά και πολιτισμικά, με διαφορετικές ικανότητες, προτιμήσεις, κλπ.
 • Αφύπνιση διαπολιτισμικού και διαγλωσσικού ήθους επικοινωνίας
 • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 • Αναλυτικές και συνθετικές γνωστικές δεξιότητες
 • Στρατηγικές μάθησης
 • Οπτική αντίληψη
 • Ακουστική αντίληψη
 • Επαγωγικές μαθησιακές δεξιότητες


Αρχή σελίδας

Επιμέρους γνωστικοί στόχοι

 • ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Ευαισθητοποίηση στην πολιτισμική διαφορετικότητα
 • Ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού
 • Ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο της Αγγλικής και τον πολιτισμό άλλων λαών
 • Ευαισθητοποίηση ως προς το πώς μπορεί κάποιος να κάνει εποικοδομητική παράλληλη χρήση γλωσσών (λ.χ. της μητρικής και της ξένης γλώσσας)
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
 • Εξοικείωση με καθημερινές επικοινωνιακές πρακτικές στην Αγγλική
 • Ανάπτυξη κινήτρων για την εκμάθησή της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως στον προφορικό λόγο (πρόσληψη και παραγωγή)
 • Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου μέσω της σταδιακής ανάπτυξης πρακτικών που θα εστιάζουν περισσότερο στην αναγνώριση παρά στην κατανόηση μηνυμάτων.


Αρχή σελίδας

Μεθοδολογικοί στόχοι

 • Χρήση συνδυασμού προσεγγίσεων και μεθοδολογιών εκμάθησης της γλώσσας και ενσωμάτωση ποικίλων τεχνικών για την παρακίνηση ενδιαφέροντος (π.χ. Suggestopedia, Τotal Physical Response, κ.τ.λ.)
 • Επιλογή δραστηριοτήτων που θα επιτυγχάνουν τους γενικότερους παιδαγωγικούς στόχους (ανάπτυξη συνεργατικότητας, στρατηγικών μάθησης, κ.τ.λ.)
 • Επιλογή διασκεδαστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων που να καλύπτουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της νέας γνώσης.


Αρχή σελίδας

Η προσέγγιση στην εκμάθηση της γλώσσας
 
Έχοντας υπόψη το προφίλ του παιδιού των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, το ΠΕΑΠ υιοθετεί μια «μαθησιοκεντρική» προσέγγιση (learning by doing approach), όπου η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως κοινωνική πρακτική και η μάθηση επιτελείται μέσω της διάδρασης (interactive learning). Οι μικροί μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητές τους ο καθένας, μαθαίνει να χρησιμοποιεί στοιχεία της ξένης γλώσσας, κυρίως για να κατανοήσει αλλά και για να παραγάγει λόγο στην αγγλική γλώσσα –αρχικά λέξεις και φράσεις (πάντα σ’ ένα κοινωνικά προσδιορισμένο συγκειμενικό πλαίσιο) και κατόπιν εκτενέστερο προφορικό λόγο προκειμένου π.χ. να κατανοήσει την αφήγηση μιας ιστορίας, να περιγράψει ο ίδιος κάτι, κ.τ.λ.).
Έχοντας υιοθετήσει τη μαθησιοκεντρική προσέγγιση, το μάθημα δεν στηρίζεται σε μια πεπερασμένη «ύλη» που πρέπει να καλυφθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα, αλλά αφορά σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες κάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Γνωρίζοντας ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ικανότητες και είδη νοημοσύνης, και ότι θα έχουν διαφορετική απόδοση στις δραστηριότητες, ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να εκτιμά αυτό που μπορεί να προσφέρει το κάθε παιδί στην τάξη και όχι να έχει απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί βάσει κριτηρίων, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη το μαθητή. Γι’ αυτό εξάλλου, το ΠΕΑΠ επεξεργάζεται έναν νέο τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης της επίδοσής των παιδιών.
 
Αρχή σελίδας
 
Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
 
Υιοθετώντας μια μαθησιοκεντρική προσέγγιση, με την εφαρμογή του ΠΕΑΠ επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα της μάθησης. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια ειδικού πλέγματος αξιολόγησης και βαθμολόγησης, παρακολουθούμε με ποιο τρόπο δραστηριοποιείται το κάθε παιδί επιτελώντας μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Δηλαδή, πώς εμπλέκεται στη διαδικασία της μάθησης και τι είδους μεταβολές συντελούνται στο κάθε παιδί σε επίπεδο γνωσιακό, κοινωνικό, κ.τ.λ. Το πλέγμα φιλοδοξούμε να βοηθά τον εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο το κάθε παιδί:
 • Βιώνει τη δεδομένη εμπειρία
 • Αντιλαμβάνεται και κατανοεί ό,τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση
 • Αναλύει τα δεδομένα που του παρέχονται
 • Εφαρμόζει τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί για να μετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία. 
Το πλέγμα φιλοδοξούμε επίσης να παρέχει βοήθεια για βαθμολόγηση (βάσει κλίμακας) όχι του αποτελέσματος αλλά της διαδικασίας της μάθησης. Συνεπώς, με κάθε δραστηριότητα οι μαθητές θα βαθμολογούνται, συλλογικά ή ατομικά, για τις ικανότητες και δεξιότητες που επιδεικνύουν να σκέπτονται και να δρουν
 • με κάποια βοήθεια
 • μόνοι
 • συνεργατικά
 • βοηθώντας άλλους


Αρχή σελίδας