Για συγγραφείς

 • Ύφος γραφής: λόγος κατάλληλος για να διαβαστεί από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται το περιοδικό, χωρίς να λείπει το επιστημονικό υπόβαθρο και η τεκμηρίωση των λεχθέντων.
 • Αριθμός λέξεων: 5.000 λέξεις περίπου
 • Γλώσσα: Ελληνική
 • Περίληψη: στις δυο γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική), (200-250 λέξεις)
 • Το κείμενο να φέρει αρίθμηση σελίδων.
 • Χρήση πηγών: Αναφορά σε συγκεκριμένες πηγές ενός κειμένου με όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης και σελίδα.
 • Οι βιβλιογραφικές πηγές να παρατίθενται στο τέλος του κειμένου σύμφωνα με το σύστημα ΑPΑ.
 • Να αποφεύγεται η υποδιαίρεση των ενοτήτων και των υποενοτήτων σε περισσότερα από τρία επίπεδα (δηλ. Ενότητα 1, Ενότητα 1.1, Ενότητα 1.1.1).
 • Μορφοποίηση: δεν είναι απαραίτητη. Οι γραφίστες του Κέντρου είναι υπεύθυνοι για αυτή και την τελική μορφή του κειμένου.
 • Εικόνες σε jpg/gif (Επισημαίνεται ότι οι εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη λεζάντα καθώς και την πηγή από την οποία αντλήθηκαν όπου αυτή είναι διαθέσιμη).
 • Πίνακες: σε χωριστό αρχείο