ΜΕΛΕΤΕΣ


Η ιστορία της κατασκευής ενός εργαλείου συγκέντρωσης δεδομένων: το ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού ΠΕΑΠ
Ευδοκία Καραβά, Μαρία Λαφτσίδου
[περίληψη] [html]

Οι πληροφορίες για το πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για μια ξένη γλώσσα καθώς και το συνακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάλληλου για το παιδαγωγικό περιβάλλον, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τους οποίους προορίζεται. Με στόχο τη συγκέντρωση αυτής της πληροφόρησης, στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή της παρεχόμενης πληροφορίας. Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο αποτέλεσε το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας που διεξήχθη με τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ που κλήθηκαν να το συμπληρώσουν, σχεδιάστηκε βάσει συγκεκριμένης μεθόδου και στρατηγικής, κατόπιν συνεργασίας μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών που δουλεύουν για το ΠΕΑΠ. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η παραγωγή ενός αξιόπιστου εργαλείου για τη συλλογή δεδομένων απαραίτητων για τη μετέπειτα εξέλιξη του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τα στάδια ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, αναδεικνύοντας τη διαδικασία σχεδιασμού του ως δείγμα καλής πρακτικής, χωρίς εκτενείς αναφορές σε ζητήματα περιεχομένου ή σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως κριτήριο για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού
Μαρία Σταθοπούλου, Φωτεινή Αναστασίου
[περίληψη] [html]

Το παρόν άρθρο συζητά τα αποτελέσματα μελέτης για τις απόψεις των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ ως προς το εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΠΕΑΠ. Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εκπαιδευτικοί, που δίδαξαν Α’ και Β’ Τάξεις του Δημοτικού το σχολικό έτος 2010-11, λειτούργησαν ως αξιολογητές του υλικού και συμπλήρωσαν ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια στα οποία εξέθεταν τις απόψεις τους για την καταλληλότητα και τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν από την Ομάδα Έργου ΠΕΑΠ και αποτέλεσαν τη βάση για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος σπουδών του ΠΕΑΠ.