Λίγα λόγια για το ΠΕΑΠ

Το πρόγραμμά μας, γνωστό με τα αρχικά «ΠΕΑΠ», το οποίο σχεδιάστηκε από ειδικούς εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς, και το οποίο έχει ήδη αποσπάσει δύο πανευρωπαϊκές διακρίσεις, επιδιώκει μεταξύ άλλων:

  • να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με μια γλώσσα διαφορετική από τη δική τους και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο με την δική τους, τη μητρική τους γλώσσα
  • να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην αγγλική γλώσσα και στην εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
  • να αναπτύξουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν και να μιλούν για βασικές καθημερινές λειτουργίες  στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και να μάθουν τραγουδάκια, ρίμες και ιστοριούλες στα αγγλικά
  • να αναπτύξουν, μέσω της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, γλωσσικές, συναισθηματικές, ψυχοκινητικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες
  • να μάθουν, μέσω της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες