Προγραμματισμένες εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-14 προβλέπονται ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ, τις οποίες θα οργανώσουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής, συνεργάτες της Ομάδας Έργου. Επίσης, θα διεξαχθούν δια ζώσης και εξ αποστάσεως σεμινάρια από συνεργάτες της Ομάδας Έργου σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους της Αγγλικής.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και σε Κοινότητες Μάθησης-Πρακτικής, για την οργάνωση και τη διαχείριση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Αγγλικής.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί κάποιας περιφέρειας δεν έχουν ενημερωθεί, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Έργου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο peap@enl.uoa.gr