Χρήσιμες πηγές

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται ηλεκτρονικές πηγές και υλικό που μπορεί να είναι χρήσιμα για το μάθημα ΠΕΑΠ ή και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. Τις πηγές που έχουμε βρει εμείς τις βλέπετε πιο κάτω κατηγοριοποιημένες. Πολύ ευχαρίστως να προσθέσουμε και άλλες πηγές που μπορεί να μας προτείνετε εσείς, πράγμα που σημαίνει πως η κατηγοριοποίηση μπορεί να διαφοροποιηθεί στην πορεία. 

  • Νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις/ Υλικό και μελέτες για αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά

http://callej.org/journal/9-2/orr.html

http://elp-implementation.ecml.at/

http://wwwslidesharenetcastanlucydealingwithyounglearners

Suggested bibliography:

http://books.google.gr/books?id=XiPqzmyWzjMC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

http://books.google.gr/books?id=2zJVOR1gb40C&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

http://books.google.gr/books?id=2BHx2xHj_mAC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

  • Αγγλόφωνο εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά

http://www.mes-english.com/

http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/creaturefeature/american-bullfrog/

http://www.readtoday.net/en/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.ixl.com/math/grade-1

  • Τραγούδια, ρίμες, παιχνίδια και άλλα fun activities

http://www.kids-pages.com/          

http://www.storyit.com/

http://www.youtube.com/watch?v=GzdLLGnBMok&feature=related

  • Παιχνίδια που απαιτούν τη χρήση Η/Υ από το παιδί

http://www.literacycenter.net/lessonview_en.php#

http://www.starfall.com/

http://pbskids.org/arthur/games/comiccreator/comiccreator.html

http://pbskids.org/berenstainbears/games/index.html

  • Υλικό και μελέτες για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε νεαρή ηλικία

http://www.youtube.com/watch?v=T9WuUPuyo24&feature=related

http://www.english-adventure.net/pdfs/Teaching_English_to_Very_Young_Learners.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=T9WuUPuyo24

Suggested bibliography:

http://books.google.gr/books?id=DNcn_QmwEvwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

http://www.anaheim.edu/media/files/TESOL/Nunan/issuesInSLAResearch_RitchieAndBhatia_1996.pdf

  • Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

http://www3.telus.net/linguisticsissues/animals

Suggested bibliography:

http://books.google.gr/books?id=fufRjYtA92YC&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

  • Ειδικές συνθήκες εκμάθησης και διδασκαλίας

Suggested bibliography:       

http://books.google.gr/books?id=B28daFfAeaAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false