Επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες

Στο πεδίο αυτό δημοσιεύουμε τις προτάσεις της Ομάδας Έργου ΠΕΑΠ για το πώς να χτίσει ο  εκπαιδευτικός μία εποικοδομητική σχέση με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μικρών μαθητών.

 • Οδηγίες για την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους γονείς στην αρχή της χρονιάς

Η γνωριμία του εκπαιδευτικού Αγγλικής με τους γονείς των μικρών μαθητών, ειδικά της Α’ Δημοτικού, είναι σημαντικό να γίνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε οι γονείς από τα πρώτα κιόλας βήματα του παιδιού τους στο δημοτικό σχολείο, να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πρόγραμμα και τη διδασκαλία της Αγγλικής σε αυτό. Μετά την πρώτη γνωριμία, είναι καλό ο εκπαιδευτικός να κινητοποιήσει τη συχνή επαφή με τους γονείς και τη συνεχή ενημέρωσή τους. Άλλωστε, η σημασία του να εδραιωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων έχει επισημανθεί πολλάκις στη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση γενικότερα αλλά και για την εκπαίδευση σε πρώιμη παιδική ηλικία ειδικότερα. 

Ενημερώνοντας τους γονείς για τις βασικές αρχές του προγράμματος:

α) Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με τη μητρική γλώσσα ή επιβάρυνσης του προγράμματος των μικρών μαθητών και έτσι θα καμφθούν οι πιθανές αντιρρήσεις των γονέων προς την εφαρμογή του προγράμματος.

β) Ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στο να οικοδομηθεί μια σχέση συνεργασίας με το γονέα, η οποία στη συνέχεια διευκολύνει τη δημιουργία καλής σχέσης του εκπαιδευτικού με τους ίδιους τους μαθητές, αφού οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον εκπαιδευτικό για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών τους, που σχετίζονται είτε με το μαθησιακό προφίλ τους είτε με τη δυναμική της προσωπικότητάς τους.

Συγκεκριμένα:

 • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθήσουν  τους γονείς να κατανοήσουν  τους στόχους και τη φιλοσοφία του προγράμματος, καθώς και πώς αυτό διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της Αγγλικής  στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς για τη σημασία της ανάπτυξης  κοινωνικών γραμματισμών μέσω της χρήσης της ξένης γλώσσας, καθώς και για την ανάγκη αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης των παιδιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου ως μέσον για την προοδευτική ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τα οφέλη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με παιγνιώδη τρόπο (παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια και ιστορίες, κλπ.).
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς για το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στην τάξη. Καλό είναι να γίνει σαφές ότι το εκπαιδευτικό υλικό στο ΠΕΑΠ δεν έχει τη λογική ενός βιβλίου με μια συγκεκριμένη διδακτική ύλη, αλλά αποτελεί ένα πακέτο με οπτικοακουστικό υλικό και προτάσεις για τρόπους ευαισθητοποίησης στην αγγλική γλώσσα με θεματικές κοντά στον καθημερινό κόσμο των μικρών μαθητών (π.χ. ζώα, τροφές και υγιεινές διατροφικές συνήθειες, σχέσεις με φίλους, παιχνίδια και καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες, διαχείριση συναισθημάτων και ευαισθητοποίηση στην κοινωνική, φυλετική και ατομική διαφορετικότητα).
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληροφορήσουν τους γονείς για τη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος, για το πεδίο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτούς (τη «Γωνιά του Γονιού») και για το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ανάπτυξη και την ωριμότητα του παιδιού τους ως μαθητή.

 

 • Βοηθούμε το γονιό να αναλάβει εποικοδομητικά το δικό του ρόλο

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες και παρατηρήσεις της σχολικής ζωής έχει αποδειχθεί ότι ο ρόλος του γονιού είναι σημαντικός τόσο στη χάραξη μιας εύστοχης πορείας των μαθητών στη σχολική τους διαδρομή όσο και στη διαμόρφωση  θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον. Βέβαια κάθε γονιός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν έχει πάντα θετική στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και μπορεί να είναι ακόμη και παρεμβατικός στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών ή να δημιουργεί προβλήματα. Εκείνο που σηματοδοτείται ως καθοριστικός παράγοντας  στη διαμόρφωση του ρόλου των γονέων είναι να αντιληφθούν τα όρια του ρόλου τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να είναι εποικοδομητικοί για την ανάπτυξη του παιδιού τους, όπως:

 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους το παιδί τους μαθαίνει ευκολότερα, καλύτερα και αποτελεσματικά.
 • Να κατανοήσουν ότι εκείνοι δεν υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό ούτε συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, μπορούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το σπίτι δείχνοντας ενδιαφέρον σχετικά με το τι έγινε την ώρα του μαθήματος των αγγλικών, προτρέποντας το παιδί τους να τραγουδήσει ένα τραγούδι που τραγούδησε στην τάξη. Έτσι, δημιουργούν μια συνέχεια της γνώσης που αποκτήθηκε στο σχολείο και βοηθούν στην εμπέδωσή της.
 • Να χαίρονται με κάθε τι που μαθαίνει το παιδί τους στο σχολείο σχετικά με την αγγλική γλώσσα, να μην ανησυχούν για τα πιθανά γλωσσικά λάθη ούτε να συγκρίνουν το παιδί τους με τις ικανότητες άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας.
 • Να επισκέπτονται τον εκπαιδευτικό Αγγλικής σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συζητούν μαζί του για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  μαθησιακού  προφίλ του παιδιού τους και την ωρίμανση της προσωπικότητας του.
 • Να εμπλέκονται ενεργά στη σχολική ζωή και σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, ώστε και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, αλλά και να χαίρονται τα παιδιά τους σε κάθε περίπτωση κοινοποίησης των εργασιών της τάξης (θεατρικοί διάλογοι, παιχνίδια, έκθεση κατασκευών και ζωγραφικών δημιουργιών, μαγειρέματα, χοροί, κλπ.).
 • Να ζητούν τη γνώμη του εκπαιδευτικού Αγγλικής για κάθε απορία σχετικά με το μάθημα ή τη στάση του παιδιού τους απέναντι σε αυτό.

 

 • Βοηθούμε το γονιό να καταλάβει τη σπουδαιότητα του μαθήματος της ξένης γλώσσας

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους γονείς, ειδικά στην αρχή της σχολικής χρονιάς , οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουν τη σπουδαιότητα του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στην ανάπτυξη της ικανότητας γλωσσικής επικοινωνίας καθώς και στις ευκαιρίες κοινωνικής και ατομικής ανέλιξης των παιδιών τους στο μέλλον. Είναι καλό οι γονείς να πληροφορηθούν για την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης της πολυγλωσσίας, στο πλαίσιο των καινούριων δεδομένων των πολυγλωσσικών κοινωνιών και της διάχυσης της πληροφορίας (Ξεκίνησε από το 2002, στη Βαρκελώνη με τον στόχο «μητρική γλώσσα συν  δύο», σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολίτες πρέπει να μαθαίνουν, από πολύ μικρή ηλικία, τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες).

Καλό θα ήταν, σε συζητήσεις που μπορεί να οργανώνει ο σύλλογος γονέων ή ο δήμος της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο να παρουσιάζονται εισηγήσεις από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής ή από επιστήμονες ειδικούς στο χώρο της γλωσσολογίας και της διδακτικής γλωσσών με θέμα την αναγκαιότητα της προώθησης και στήριξης της πολυγλωσσίας δίνοντας έμφαση:

 • στα πλεονεκτήματα της εκμάθησης γλωσσών από πρώιμη παιδική ηλικία
 • στη σχέση της πολυγλωσσίας με την διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους σε επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία των εθνών
 • στα πλεονεκτήματα της προώθησης του σεβασμού σε όλες τις ομιλούμενες, περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και τη σημασία του στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και της διευκόλυνσης της μετακίνησης από χώρα σε χώρα
 • στο πλεονέκτημα που προσφέρει η πολυγλωσσία στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και στον εμπλουτισμό του μορφωτικού κεφαλαίου του κάθε ατόμου, κλπ.

 

 • Ιδέες για συνεργασία με τους γονείς

Εκτός από τη συνεργασία που θα οικοδομείται στις τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις του κάθε γονέα με τον εκπαιδευτικό Αγγλικής, η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μπορεί να εδραιωθεί με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της τάξης όπως:

 • Μαγειρέματα στο σχολείο – μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί και να βοηθήσει τους μαθητές να εδραιώσουν καλύτερη σχέση με τον εκπαιδευτικό μέσα από τη διαδικασία της αποδοχής του γονεϊκού προτύπου στην ετοιμασία ενός πρόχειρου φαγητού (π.χ. φρουτοσαλάτα ή αποκριάτικα σάντουιτς)  ή στην ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας ως ισότιμης και ισάξιας με αφορμή την παρουσίαση και κατανάλωση ενός εθνικού φαγητού.
 • Γνωριμία με τα επαγγέλματα- μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να αναπτύξουν συνείδηση αποδοχής διαφορετικών κοινωνικών ρόλων, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τη σπουδαιότητα του δικού τους  οικογενειακού προφίλ, αλλά και σεβασμό για την ποικιλία επαγγελματικών ρόλων, λιγότερο  προβεβλημένων, με μειωμένο κοινωνικό status ή άγνωστων στην ελληνική κοινωνία (π.χ. μεταφορείς με ατομικά αμαξάκια σε αστικά κέντρα στην Κίνα ή την Ιαπωνία-  rickshaw).
 • Κατασκευή  κουκλοθέατρου- επειδή πολλές δραστηριότητες του προγράμματος  στηρίζονται στη χρήση  της μασκότ της τάξης και σε κούκλες που παίρνουν ρόλους μπορούμε να αφιερώσουμε  μία ή και δύο διδακτικές ώρες για να κατασκευάσουμε  μαζί με τους γονείς ένα κουκλοθέατρο ή μια μικρή σκηνή για να παίζουν τα παιδιά θεατρικούς διαλόγους ή μικρές σκηνές από παραμύθια και ιστορίες, στις οποίες βέβαια είναι απαραίτητο να είναι παρόντες και οι γονείς για να χαίρονται μαζί με τα παιδιά τους.
 • Είναι σημαντικό να δοθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στους γονείς με τις οποίες μπορούν να παίξουν με τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Οι προτάσεις μας έχουν αναρτηθεί στο  πεδίο «Η Γωνιά του Γονιού» στο υποπεδίο «Δουλεύοντας μαζί στο σπίτι».

 

 • Δικές σας ιδέες και προτάσεις για την επικοινωνία σας με τους γονείς

Στο πεδίο αυτό θα συμπεριληφθούν οι δικές σας εμπειρίες από την επαφή σας με γονείς μαθητών σας αλλά και ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς. Τις ιδέες σας μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση peap@enl.uoa.gr. Θέματα στα οποία μπορείτε να εστιάσετε είναι τα παρακάτω:

 • Συχνά ερωτήματα και απορίες γονέων σχετικές με το πρόγραμμα
 • Ιδέες  που προωθούν την εποικοδομητική συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων
 • Θέματα που προκαλούν εντάσεις στις σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων
 • Τρόποι αντιμετώπισης γονέων με αρνητική στάση ή συμπεριφορά

Προτάσεις και οδηγίες προς τους ίδιους τους γονείς και τους κηδεμόνες έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Η Γωνιά του Γονιού».