Αξιολόγηση

Στο πλαισιο της δρασης της Αξιολόγησης του ΠΕΑΠ, με την έναρξη της εφαρμογής του το Σεπτέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκαν τρεις βασικές έρευνες. Στόχος τους ήταν η συλλογή δεδομένων αναφορικά με: το προφίλ των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, τις σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα και τις στάσεις και απόψεις των γονέων για την εισαγωγή της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η πληροφόρηση αυτή που προήλθε από τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ΠΕΑΠ και τους γονείς των μικρών μαθητών τροφοδότησε την Ομάδα Έργου με τις απαραίτητες πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσει:

  • να εδραιώσει προσωπική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ δημιουργώντας μια τράπεζα δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και καλλιεργώντας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς ότι θα είναι στη διάθεσή τους, ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους
  • να ελέγξει την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού
  • να εμπλέξει τους εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού
  • να σχεδιάσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ
  • να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να δουλεύουν συνεργατικά ως μια κοινότητα
  • να αποφασίσει τι είδους πληροφόρηση και υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τους στόχους του προγράμματος, να αποσαφηνίσουν
  • πιθανές «παρανοήσεις» τους αναφορικά με την πρώιμη εκμάθηση γλωσσών και να συνεργαστούν με την ομάδα ΠΕΑΠ.


Για μια συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω ερευνητικών δράσεων πατήστε εδώ.