Πρόσφατες εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΕΑΠ (Μάρτιος 2012)

Δύο Ημερίδες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, για τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων είναι τα εξής:

 • Policies of introducing foreign languages early in school. Experiences from Greece and other parts of Europe [ppt]
 • Το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και οι ανάγκες επιμόρφωσης [ppt]
 • Η πλατφόρμα επιμόρφωσης και το ηλεκτρονικό επιμορφωτικό υλικό [ppt]
 • Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ [ppt]
 • Ε-training for teachers of very young learners of English [ppt]
 • Alpha English. Το ΠΕΑΠ πάει Α' Δημοτικού [ppt]
 • Beta English. Το ΠΕΑΠ πάει και στη Β' Δημοτικού [ppt]
 • Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό της Α' και Β' Δημοτικού [ppt]
 • Using the Magic Book with the 3rd year primary pupils [ppt]ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ (Μάιος 2012)

Εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ του νομού Βοιωτίας στη Λιβαδειά σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής, κ. Μαρία Μαλίτσα. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, συνδέθηκαν οι επιμορφώτριες που βρίσκονταν στην Αθήνα (μέσω του Κέντρου Δικτύου του ΕΚΠΑ) και στην Θεσσαλονίκη (μέσω του Κέντρου Δικτύου του ΑΠΘ) μεταξύ τους και με το 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της Ημερίδας είναι τα εξής:

 • Το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και οι ανάγκες επιμόρφωσης
 • Διδάσκοντας στην Α’ και τη Β’ Δημοτικού
 • Η πλατφόρμα επιμόρφωσης και το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό
 • Διδάσκοντας στην Γ’ Δημοτικού: το Magic Book Ι και ΙΙ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΑΠ (Νοέμβριος 2011)

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Βόλο Μαγνησίας σε συνεργασία με την ΠΕΚΑΔΕ. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη διάρκεια της Ημερίδας είναι τα εξής:

 • Τα Αγγλικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:  ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Α ‘ Δημοτικού: Alpha English
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Β’ Δημοτικού:  Beta English
 • Η διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ ‘ Δημοτικού: Magic Book