'Ερευνα και Χρηματοδότηση

Πράξη

«ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Βασικός στόχος του προγράμματος «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» είναι να αναπτύξει κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορέσει να εκπονηθεί μια ενιαία και συγκροτημένη πρόταση πολιτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, πάνω στην οποία θα στηριχτεί και ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων σπουδών. Τα νέα αυτά προγράμματα σπουδών θα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία περί γλωσσομάθειας των Ευρωπαίων πολιτών που προβλέπει την ανάπτυξη γραμματισμού στη μητρική  γλώσσα και σε άλλες δυο τουλάχιστον γλώσσες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δύο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στις οποίες εισάγεται για πρώτη φορά η διδασκαλία της Αγγλικής .

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Υπεύθυνο για την εφαρμογή του είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (http://rcel.enl.uoa.gr).

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τέσσερα υποέργα όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:

Υποέργο 01: Διαμόρφωση Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Σκοπός του υποέργου αυτού είναι να συγκεντρώσει στοιχεία βάσει των οποίων θα εκπονηθεί μια ενιαία και συγκροτημένη πρόταση πολιτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ξενόγλωσση παιδεία στον τόπο και θα ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας, τις οποίες η Ελλάδα υιοθετεί. Το υποέργο υλοποιείται μέσα από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • Τεκμηρίωση κοινωνικών αναγκών ως προς τις ξένες γλώσσες
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ξενόγλωσση εκπαίδευση
 • Μελέτη για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Ξένες γλώσσες και πιστοποίηση στην Ελλάδα
 • Το εθνικό πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
 • Εκπόνηση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Προβολή και ενημέρωση για την ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική 

 

Υποέργο 02: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Σχεδιασμός και Εφαρμογή.

Το υποέργο αυτό στοχεύει στην εισαγωγή της Αγγλικής στις δύο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  στο πλαίσιο του σχεδιασμού του «Νέου Σχολείου». Το Υποέργο υλοποιείται μέσα από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • Εκπόνηση Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)
 • Εφαρμογή του ΠΕΑΠ στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού
 • Επιλογή και ενημέρωση-εκπαίδευση των «συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών»
 • Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και οδηγίες αξιοποίησής του στις Α’ και Β τάξεις του Δημοτικού
 • Σχεδιασμός τρόπου αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Αγγλικής

 

Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής.

Βασικός στόχος του υποέργου αυτού είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής που διδάσκουν στις τάξεις ΠΕΑΠ αλλά και των ίδιων των επιμορφωτών (επιμορφωτές Α’ δηλαδή σχολικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες και επιμορφωτές Β’, δηλαδή συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές) είτε μέσα από δια ζώσης εκπαιδευτικές ημερίδες είτε μέσα από εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα. Το υποέργο υλοποιείται μέσα από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών αγγλικής της Α’ και Β’ Δημοτικού που θα εισάγουν το μάθημα στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού σχολείου
 • Επιμόρφωση Επιμορφωτών Α
 • Ανάπτυξη Ενημερωτικού και Επιμορφωτικού Υλικού
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Αγγλικής ολοήμερων σχολείων και γενικού πληθυσμού εκπαιδευτικών αγγλικής Α’ και Β’ τάξεων Δημοτικού σχολείου
 • Επιμόρφωση των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών τάξης
 • Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών

 

Υποέργο 04: Αξιολόγηση της Πράξης.

Στόχος του υποέργου είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του ΠΕΑΠ σε κάθε στάδιο εφαρμογής του προγράμματος και της διαδικασίας της επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε αυτό με έναν διττό στόχο: α) την ανίχνευση των δυνατών και ασθενών σημείων της εφαρμογής του προγράμματος με απώτερο στόχο τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος και β) την προώθηση και προβολή του προγράμματος μέσω και της μαρτυρίας ειδικών διεθνούς κύρους, έτσι ώστε να μπορεί το εγχείρημα να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το υποέργο πραγματώνεται μέσα από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • Σχέδιο παρακολούθησης της εισαγωγής της Αγγλικής στα 800 ολοήμερα σχολεία
 • Παρακολούθηση και αποτίμηση της εφαρμογής του ΠΕΑΠ
 • Προσδιορισμός των κριτηρίων εξωτερικής αξιολόγησης της εφαρμογής του ΠΕΑΠ
 • Ανίχνευση της στάσης ενδιαφερομένων πολιτών (stakeholders) ως προς την εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • Ανίχνευση και καταγραφή των επιδράσεων της εισαγωγής της Αγγλικής στις Α’ και Β’ Δημοτικού
 • Έκθεση εξωτερικών αξιολογητών
 • Εσωτερική αξιολόγηση της συνολικής Πράξης

 

Υποέργο 05: Σχεδιασμός και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Αγγλικής στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού

Σκοπός του συγκεκριμένου ΥΕ είναι η παραγωγή έντυπης και ψηφιακής μορφής εκπαιδευτικού πακέτου για την Α’ και Β’ Δημοτικού, το οποίο συγγράφεται στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ. Το πακέτο αυτό για κάθε τάξη θα εκδοθεί ως ντοσιέ, με 4-χρωμο εξώφυλλο, και τίτλο Alpha English και Beta English αντίστοιχα και θα περιλαμβάνει, το εκπαιδευτικό υλικό και τον οδηγό του εκπαιδευτικού σε τευχίδιο. Επίσης, προβλέπεται η συγγραφή και παραγωγή πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ’ τάξη του Δημοτικού  σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το υποέργο υλοποιείται μέσα από τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την Α’ Δημοτικού
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για τη Β’ Δημοτικού
 • Παραγωγή πολυμεσικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού
 • Συγγραφή και παραγωγή πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ’ τάξη του Δημοτικού
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ’ τάξη του Δημοτικού
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για τη Γ’ Δημοτικού

 

Υποέργο 06: Αναπαραγωγή Πιλοτικού Εγχειριδίου για την Εκμάθηση της Αγγλικής στη Γ’ Δημοτικού

Το Υποέργο 06 αφορά στην ανατύπωση πιλοτικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου για όλους τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού και τα σχολεία. Το υποέργο υλοποιείται μέσα από τo ακόλουθο πακέτο εργασίας:

 • Αναπαραγωγή πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ’ τάξη του Δημοτικού 

 

Υποέργο 07: Αναπαραγωγή Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκμάθηση Αγγλικής στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού

Το Υποέργο αυτό πρόκειται να ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού.

 • Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου για την Α’ Δημοτικού (το οποίο περιλαμβάνει βιβλίο μαθητή και εκπαιδευτικού)
 • Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου για τη Β’ Δημοτικού (το οποίο περιλαμβάνει βιβλίο μαθητή και εκπαιδευτικού)
 • Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Πακέτου για τη Γ’ Δημοτικού (το οποίο περιλαμβάνει βιβλίο μαθητή και εκπαιδευτικού)