ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ

Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ αφορούν τα επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται ως ενέργειες ή δράσεις. Στην ουσία πρόκειται για έξι περιληπτικές περιγραφές σχετικά με τα γενικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του χρήστη της ξένης γλώσσας, βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ο μαθητής επαρκής χρήστης της γλώσσας στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

Οι στήλες είναι χρωματικά σηματοδοτημένες και ανά δύο επίπεδα υπάρχει χρωματικός συσχετισμός εφόσον, ουσιαστικά, τα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από το ΣτΕ, κατηγοριοποιούνται σε τρία βασικά επίπεδα και έξι υπο-επίπεδα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α

Βασικός χρήστης της γλώσσας

Α1

Στοιχειώδης γνώση

Α2

Βασική γνώση

Β

Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας

Β1

Μέτρια γνώση

Β2

Καλή γνώση

Γ

Ικανός χρήστης της γλώσσας

Γ1

Πολύ καλή γνώση

Γ2

Άριστη γνώση

   
     

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki