ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ

Είναι γεγονός ότι ακόμη και αν έχει εκπονηθεί ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, αν οι συνθήκες εφαρμογής του δεν είναι οι κατάλληλες, το πρόγραμμα δεν θα πετύχει τους στόχους του. Για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ είναι απαραίτητο να  εξασφαλιστούν οι ακόλουθες συνθήκες ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. Πρόκειται για ενέργειες που απαιτούν σωστό προγραμματισμό και όχι απαραίτητα πολλές πρόσθετες δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό:

1) Η ξένη γλώσσα να διδάσκεται σε ομάδες μαθητών που είναι στο ίδιο ή περίπου ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας. Δηλαδή, θα πρέπει με κατάλληλο προγραμματισμό και μελέτη να κατατεθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένα σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσουν τμήματα (όχι με τη μορφή που λειτουργούν σήμερα) στα οποία να κατατάσσονται οι μαθητές σύμφωνα με το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. Στα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 θα πρέπει να εγγράφονται μαθητές σύμφωνα με τη γλωσσική επάρκεια που έχουν στη γλώσσα που θα επιλέξουν επάρκεια η οποία θα πρέπει να πριμοδοτείται (γιατί οι μαθητές δηλώνουν συνήθως χαμηλότερο από το πραγματικό τους επίπεδο για να εξασφαλίσουν καλύτερο βαθμό). Οι μαθητές θα μπορούν να κατατάσσονται στο κατάλληλο επίπεδο με διαγνωστικά τεστ και να μετακινούνται ανάμεσα στα επίπεδα ανάλογα με την πρόοδό τους. Σ αυτά τα τμήματα η ηλικία των μαθητών δεν θα είναι περιοριστικός παράγοντας κατάταξης με εξαίρεση το δημοτικό όπου θα πρέπει η ομαδοποίηση να μην έχει πολύ μεγάλες ηλικιακές αποκλίσεις (το ανώτατο 2 χρόνια).

2) Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη να είναι τόσος, ώστε αφενός να επιτρέπει την εξάσκηση κάθε μαθητή στην ξένη γλώσσα (αφού η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται με τη χρήση της) και αφετέρου να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάσει στις τυχόν και κατά περίπτωση δυσκολίες ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα/ κίνητρα των μαθητών μιας τάξης.

3) Η αίθουσα και το σχολείο να διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα υλικά εκμάθησης της ξένης γλώσσας, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), κ.λπ. και να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας. Δηλαδή, σε κάθε σχολική μονάδα είναι αναγκαίο να υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο για το μάθημα της ξένης γλώσσας καθώς και βιντεοπροβολέας, ή διαδραστικός πίνακας με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

4) Η συγγραφή ή η επιλογή διδακτικών εγχειριδίων από το ελεύθερο εμπόριο να γίνεται βάσει ενός συνολικού σχεδίου, αποτελεσματικού από πλευράς κόστους, αλλά και καταλληλότητας για τον Έλληνα χρήστη της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσσας.

5) Να διασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας, βάσει ενός αποτελεσματικού από πλευράς κόστους σχεδίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα της δαπάνης του κράτους.

6) Να προγραμματίζεται αποτελεσματικότερα ο διορισμός εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και ειδικά της δεύτερης, ώστε να υπάρχει ομαλή οργάνωση και ροή του προγράμματος διδασκαλίας, και να μη χάνονται πολλές από τις προβλεπόμενες ώρες σε ορισμένα σχολεία, ορισμένων περιοχών του τόπου.

7) Η τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας να μην είναι σε πάνω από δύο σχολεία, γιατί η απόδοσή του μειώνεται σημαντικά με συνέπεια εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας. Για να καλύψει το ωράριό του ο εκπαιδευτικός και να καλυφθούν οι ανάγκες κάποιων σχολείων με το μικρότερο δυνατό κόστος θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί η τεχνολογία. Το Υπουργείο θα μπορούσε να αναθέσει σχετική μελέτη στα ΑΕΙ της χώρας.

8) Να υπάρξει δυνατότητα της προετοιμασίας των μαθητών μέσα στο σχολείο προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΚΠΓ για πιστοποίηση της γλωσσομάθειάς τους.

9) Να γίνεται διαρκής (αυτο)αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και με την παράλληλη παροχή κινήτρων να τους δίνονται δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης ώστε να μπορούν (α) να προετοιμάζουν δικό τους υλικό και να αξιοποιούν τις ΤΠΕ, με προβλεπόμενο αποτέλεσμα την οικονομία και την ποιότητα του μαθήματος, (β) να χρησιμοποιούν προσεγγίσεις διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και συγκεκριμένα το μάθημά τους να λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών (π.χ. τις γενικές γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τις κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες τους, τα κίνητρα που έχουν για μάθηση, τις στάσεις και πεποιθήσεις τους για τη γλώσσα, τις στρατηγικές μάθησης που έχουν αναπτύξει, και τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα).

10) Να υπάρχει αντιστοίχιση των ωρών διδασκαλίας και μάθησης με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

   
     

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki