ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Σκοπός του Οδηγού
  Περιγραφή περιεχομένων του Οδηγού
  Κεφάλαια του Οδηγού:
 

1.

Tο ΕΠΣ-ΞΓ και η εφαρμογή του
 

2.

Tο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές
 

3.

Eκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ
 

4.

Σχέδια μαθημάτων στην λογική της Νέας Μάθησης:
  5. Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας
  6. Η διαμεσολάβηση ως σημαντική επικοινωνιακή δραστηριότητα
  7. Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας
  8. Εξετάσεις και δοκιμασίες

 

 

 

 

 

   

Ο Οδηγός περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) κεφάλαια. Μερικά είναι ιδιαίτερα εκτενή, κυρίως επειδή περιλαμβάνουν ποικίλα παραδείγματα, και άλλα είναι συντομότερα, όπως λόγου χάριν το κεφάλαιο 1, το οποίο κάνει μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του ΕΠΣ-ΞΓ και του πώς ο εκπαιδευτικός θα το αξιοποιήσει ως εργαλείο. Το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου το ΕΠΣ-ΞΓ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται επίσης αναφορά στο μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετείται, καθώς και στην εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ, όπως την αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές του, με βάση τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη του Νέου Σχολείου. Για να μεταβάλουμε πραγματικά το σχολείο σε ένα σχολείο του αύριο χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκέπτεται ο εκπαιδευτικός (στη δική μας περίπτωση, πώς σκέπτεται για τη γλώσσα), στον τρόπο διαχείρισης των γνώσεων των μαθητών του και διοίκησης της τάξης του. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές, βάσει του σκεπτικού που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2, δεν μπορεί παρά να γίνουν σταδιακά, μέσα από βιωματική επιμόρφωση, με νέα μέσα διδασκαλίας και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και με θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση του σχολείου και στον τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και πράξης. Το κυριότερο όμως, στο ξεκίνημά μας για μικρές ή/και μεγάλες αλλαγές στην αντίληψη και τις πράξεις μας για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωσή τους. Έτσι, οι αλλαγές δεν θα είναι επιταγές που επιβάλλονται από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά δείγματα παιδαγωγικών πρακτικών που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των ειδικών εμπειρογνωμόνων και των εκπαιδευτικών της τάξης.

Η συμμετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών, η οποία ελπίζουμε να ξεκινήσει στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, θα οργανωθεί μέσα από offline υπηρεσίες του ιστότοπου για τις ξένες γλώσσες (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses) ώστε να είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται μεταξύ τους σκέψεις, εκπαιδευτικές εμπειρίες, σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικών υλικών. Για τον τρόπο σχεδίασης μαθημάτων (μέσω της εκπαιδευτικής προσέγγισης Νέα Μάθηση και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, θα εκπαιδευτούν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια που ξεκινά, ώστε η εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ να γίνει με τρόπο συμβατό με τη σχολική πραγματικότητα. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ:

(α)   το πιλοτικό σχολείο να καταβάλει προσπάθειες ώστε η κατανομή των μαθητών της ξένης γλώσσας να γίνεται σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους

(β)    ο εκπαιδευτικός να καταβάλει προσπάθεια ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ανταποκρίνεται στις διαφορετικά ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών του.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην περίπτωση της ξένης γλώσσας είναι πολύ πιο επιτακτική από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα του σχολικού προγράμματος. Και τούτο γιατί πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών παρακολουθούν εκτός σχολείου μαθήματα ξένης γλώσσας που δεν είναι φροντιστηριακά. Δηλαδή, τα εξωσχολικά μαθήματα των ξένων γλωσσών, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν στοχεύουν απλώς στην υποστήριξη της ύλης του σχολείου. Αποτελούν αυτόνομα μαθήματα, με δική τους εκπαιδευτική ύλη, γλωσσοπαιδαγωγική μεθοδολογία, κτλ., ενώ οι ώρες και η διάρκεια της εξωσχολικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των μαθητών μιας σχολικής τάξης μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν αναπτύξει  πολύ διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες ο καθένας. Για να είναι αποτελεσματικό λοιπόν το μάθημα της ξένης γλώσσας στο σχολείο είναι επιτακτικό να μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί πρακτικές που επιτρέπουν τη διαφοροποιημένη μάθηση η σχετική προσέγγιση επίσης συζητείται στο κεφάλαιο 3.

Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει όχι μόνο δείγματα σχεδίων μαθημάτων, βάσει της προσέγγισης της Νέας Μάθησης, αλλά και ένα δείγμα οργάνωσης μαθήματος για τη  διδασκαλία της Γερμανικής. Τα σχέδια μαθημάτων περιλαμβάνουν προς το παρόν παραδείγματα μόνο για τα Αγγλικά και τα Γαλλικά (για τα επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας Α1, Α2, Β1 και Γ1). Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο  μαθήματος επιπέδου Α1 (για τα Γαλλικά) είναι ενδεικτικό του πώς οι μαθητές μπορούν  να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και την εξωσχολική τους γνώση σχετικά με αγαπημένους δημοφιλείς ήρωες κινουμένων σχεδίων. Το σχέδιο μαθήματος επιπέδου Α2 (για τα Γαλλικά και πάλι) αποτελεί δείγμα διαθεματικής ενασχόλησης στην ξενόγλωσση τάξη. Το σχέδιο μαθήματος επιπέδου Β1 (για τα Αγγλικά) το οποίο συνέγραψε όμως εκπαιδευτικός της Γερμανικής αφορά το πώς χειριζόμαστε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το τελευταίο δείγμα διαθεματικής ενασχόλησης, επιπέδου Γ1 αυτή τη φορά (για τα Αγγλικά), αφορά το πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι μέσω διαδικτύου.

Μέχρι πρόσφατα, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη ενός ελληνικού σχολείου, όχι μόνο επειδή, σύμφωνα με τη γενική θεσμική αντίληψη που ίσχυε (και ισχύει), όλοι οι μαθητές προβλεπόταν να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, αλλά και γιατί έλειπαν τα μέσα που θα επέτρεπαν στον εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες για μικρές ομάδες ή και για μεμονωμένα άτομα στην τάξη του. Τώρα όμως με δεδομένη την νέα τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και ιδίως οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι παρέχεται αυτή τη δυνατότητα. Επειδή όμως λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις για να αξιοποιήσουν πραγματικά τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, θα ακολουθήσει σχετική επιμόρφωση. Το πρώτο βήμα γίνεται με τον παρόντα Οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το κεφάλαιο  5, για τη χρήση των ΤΠΕ στην ξενόγλωσση τάξη και ειδικότερα για την αξιοποίηση του διαδικτύου.

Το κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στη διαμεσολάβηση μια από τις επικοινωνιακές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής βάσει του ΕΠΣ-ΞΓ. Ωστόσο, το τι ακριβώς σημαίνει διαμεσολάβηση και πώς καλλιεργείται η ικανότητα αυτή είναι σχετικά άγνωστο στους εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό να υποστηριχτεί ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει το μαθητή της ξένης γλώσσας να μπορεί να αντεπεξέρχεται στον ρόλο του διαμεσολαβητή όταν του ανατίθεται ή να τον αναλαμβάνει εκουσίως. Η διαμεσολάβηση εξάλλου είναι επικοινωνιακή δραστηριότητα που θα εξετάζεται στο σχολείο εφόσον περιλαμβάνεται και στα θέματα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ στο εξής συνδέεται.

Το κεφάλαιο 7 του Οδηγού, το οποίο ασχολείται με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του τι ακριβώς αξιολογούμε και πώς, εισαγωγικά κάνει μια γενική επισκόπηση του πώς αξιολογούμε τη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματά της, και αναφέρεται στους ποικίλους τρόπους αξιολόγησης της διαδικασίας της μάθησης και στα όργανα ελέγχου της γλωσσομάθειας. Αναφέρεται στην αρνητική αναδραστική επίδραση (negative washback effect) που μπορεί να έχουν τα τεστ στη μάθηση, αλλά και στις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα τεστ και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Το τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 8, ξεκινά με τη σύνδεση του ΕΠΣ-ΞΓ με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και παρουσιάζει τον νέο τύπο δοκιμασιών (τεστ  επίδοσης) για το Δημοτικό σχολείο, καθώς επίσης και τον νέο τύπο προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το Γυμνάσιο. Το κεφάλαιο αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο κατά την πρώτη δημοσίευση του Οδηγού (30-09-2011). Όταν ολοκληρωθεί, θα περιλαμβάνει ελεγμένα δείγματα θεμάτων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και δείγματα θεμάτων σε διαβαθμισμένα τεστ, κριτήρια αξιολόγησης ανά επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας, και  δοκιμασμένα εργαλεία βαθμολόγησης.

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki