ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

 

 

    ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Με αφορμή την εκπόνηση του ΕΠΣ-ΞΓ έγινε μια πρώτη αλλά αρκετά συστηματική προσπάθεια να καταγραφεί και να οργανωθεί η ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί για κάθε γλώσσα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, δηλ. τα λειτουργικά και δομικά στοιχεία που αναμένεται να γνωρίζει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, έγινε και μια φιλότιμη προσπάθεια να συστηματοποιηθεί σε επίπεδα γλωσσομάθειας η ύλη των ξενόγλωσσων σχολικών εγχειριδίων κυρίως των κρατικών εκδόσεων που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για καθεμιά από τις ξένες γλώσσες. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διάρθρωση της ύλης των εγχειριδίων σύμφωνα με τις ανά επίπεδο γλωσσικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τα υπάρχοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στο ΕΠΣ-ΞΓ. Η πρακτικής φύσεως αυτή ενέργεια είχε και έναν άλλο, στόχο τη στάθμιση της ύλης των σχολικών εγχειριδίων, η οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγησή τους.

Οι δυο προαναφερόμενες προσπάθειες αποτελούν μέρος ενός ιδιαίτερα σημαντικού και πολύπλοκου εγχειρήματος, η βασική συνιστώσα του οποίου σχετίζεται με την κοινή, ενοποιητική περιγραφή της προσδοκώμενης παραγωγής σε κάθε επίπεδο δηλ. τί πρέπει να μπορεί να κάνει ο χρήστης και πόσο καλά για να θεωρηθεί πως έχει κατακτήσει την επικοινωνιακή επάρκεια Χ επιπέδου. Η λογική αυτή εισάγεται  για πρώτη φορά στην σχολική εκπαίδευση από το ΕΠΣ-ΞΓ, σε συμφωνία με τις αρχές του ΚΕΠΑ.

Οι σαφείς περιγραφικοί δείκτες για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας, κοινοί για όλες τις γλώσσες που παρέχει το ΕΠΣ-ΞΓ, αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και για την πιστοποίηση της γνώσης της. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να συνδεθούν και με την ύλη του γλωσσικού μαθήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχολικά εγχειρίδια για κάθε γλώσσα ξεχωριστά. Εγχειρίδια που, σημειωτέον, στηρίζονται σε διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις και δεν συμμορφώνονται συνήθως με τη λογική της γλωσσικής εκπαίδευσης βάσει επιπέδων γλωσσομάθειας. Αν σε αυτές τις διαφοροποιήσεις προστεθούν και ειδικά προβλήματα συστηματικότητας των διαφόρων εγχειριδίων που δεν αποτελούν τμήματα μιας μελετημένης ενιαίας σειράς βιβλίων, έχουμε μια εικόνα της ασυνέχειας με την οποία η ύλη της ξένης γλώσσας καλύπτεται αυτή τη στιγμή στη σχολική πράξη.

Αυτήν ακριβώς την ασυνέχεια επιδιώκει να διορθώσει η ενοποίηση της ύλης της ξένης γλώσσας ανά επίπεδο, μέσω μιας δράσης η οποία αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θέτει το ΕΠΣ-ΞΓ ζήτημα που θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης και ανατροφοδότησης και σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ. Η αρχική μορφή της ενοποιημένης ύλης παρουσιάζεται στους πίνακες αναφοράς για τα έξι επίπεδα, με τίτλο Γλωσσικά μέσα: λειτουργικά & δομικά  στοιχεία ανά επίπεδο γλωσσομάθειας (βλ. Παράρτημα 1) και Οργανόγραμμα ύλης των σχολικών εγχειριδίων των ξένων γλωσσών (βλ. Παράρτημα 2).

Ειδικότερα, με σκοπό την οργάνωση της ύλης, αλλά και επειδή είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν εμπειρικά δεδομένα (δηλ. γλωσσικά δεδομένα που έχουν παραχθεί από ομιλητές σε ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας), στο πλαίσιο παράλληλου έργου που έχει σημαντική συνέργεια με το ΕΠΣ-ΞΓ, αναπτύσσεται μια πληροφοριακή εφαρμογή και συγκεκριμένα μια πολυπαραμετρική βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει:

Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί το μέσο με το οποίο καταγράφονται με σαφήνεια και συστηματικότητα οι συνδέσεις μεταξύ μαθησιακών ενοτήτων σχολικών εγχειριδίων και διάρθρωσης της ύλης ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, αλλά και το μέσο με το οποίο η ενοποιημένη ύλη θα εμπλουτίζεται βάσει γλωσσικών χαρακτηριστικών του προφίλ του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας για κάθε επίπεδο, όπως αυτό αποτυπώνεται στα σώματα κειμένων του ΚΠΓ.

Στην παρούσα φάση, περιλαμβάνεται στο ΕΠΣ-ΞΓ το λεπτομερές οργανόγραμμα της ύλης των εγχειριδίων των ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής) και η ενοποιημένη ύλη για τα επίπεδα Α1-Γ1. Η ύλη των ανώτερων επιπέδων (Β2-Γ1) κατά κανόνα επαναλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και συμπληρώνει την ύλη των χαμηλότερων επιπέδων (Α1-Β2). Σημειώνεται ότι η καταγραφή των γραμματικών μέσω που διδάσκονται ανά επίπεδο είναι σκόπιμα γενική στην παρούσα φάση. Οι περιγραφές των επιπέδων ως προς την ύλη της γραμματικής περιλαμβάνουν μόνο τα βασικά φαινόμενα, χωρίς λεπτομερείς αναφορές στις ιδιαιτερότητες καθεμιάς από τις γλώσσες του Σχολικού Προγράμματος Σπουδών. Τα ειδικά γραμματικά μέσα κάθε γλώσσας θα προσδιοριστούν με λεπτομέρεια σε παράρτημα που θα δημοσιευτεί στην τελική έκδοση του ΕΠΣ-ΞΓ.

Σημειώνεται επίσης ότι τόσο οι επικοινωνιακοί στόχοι όσο και τα λεξιλογικά μέσα καταγράφονται ως εννοιολογικές κατηγορίες και δίνονται στα Ελληνικά. Όμως, και αυτά πρόκειται να εξειδικευθούν για κάθε γλώσσα στο τελικό στάδιο του προγράμματος.

   
     

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki