ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

   

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ανάλογα με τις ώρες του σχολικού προγράμματος που δίνονται για το μάθημα της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσσας, οι μαθητές θα μπορούν να φτάσουν στο αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας. Αυτό αποτελεί μια καινοτομία του ΕΠΣ-ΞΓ, που λαμβάνει υπόψη μελέτες οι οποίες έχουν γίνει υπολογίζοντας πόσες ώρες καθοδηγούμενης μελέτης χρειάζεται ένα άτομο για να αποκτήσει την επίγνωση και τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να κάνει, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, αυτά που δηλώνονται περιληπτικά σε αυτό το κεφάλαιο και αναλυτικότερα στο επόμενο. Συνήθως στα προγράμματα σπουδών ορίζονται οι στόχοι, χωρίς να έχουν γίνει μελέτες σχετικά με το πόσες ώρες απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί από το μαθητικό πληθυσμό για τον οποίον έχουν οριστεί, και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Έτσι, όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, η ευθύνη δεν καταλογίζεται στους μη ρεαλιστικούς στόχους σε σχέση με τις ώρες που έχουν προγραμματιστεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, στα βιβλία, κ.λπ.

Ακολουθούν οι περιληπτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων που θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής ώστε να θεωρηθεί από άλλους ή να θεωρήσει τον εαυτό του επαρκή χρήστη αυτού του επιπέδου.

Οι μαθητές των επιπέδων Α1 και Α2 πρέπει να μπορούν:

Α1

 • Να κατανοούν και να παράγουν απλής δομής προτάσεις για να καλύψουν ανάγκες της καθημερινής ζωής, με λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις της καθημερινότητας.

 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν ένα χώρο, άτομο, κ.λπ. με πολύ απλές δομές.

 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.

 • Να αποδίδουν στην Ελληνική ένα μήνυμα που είναι στην ξένη γλώσσα.

Α2

 • Να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και πολύ απλά δομημένα κείμενα που αφορούν δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας.

 • Να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες για πλευρές του άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για το χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, για την οικογένειά τους, κ.λπ.).

 • Να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος και άμεσης ανάγκης.

 • Να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα φράση ή σύντομο κείμενο στην Ελληνική.

Οι μαθητές των επιπέδων B1 και B2 πρέπει να μπορούν:

Β1

 • Να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος, όπως εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή.

 • Να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες, προσωπικά τους σχέδια και να εξηγούν τις απόψεις τους.

 • Να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα (σε προσομοίωση) σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας (σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε συνομιλία με ξένους επισκέπτες στη χώρα, σε χώρους εργασίας ή αναψυχής).

 • Να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα, γραπτά και προφορικά,  μηνύματα στην ξένη γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα ή απλά γραπτά κείμενα στην Ελληνική, ή και αντίστροφα.

Β2

 • Να κατανοούν τις βασικές ιδέες/πληροφορίες σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πώς να χρησιμοποιήσει κάποιος μια ηλεκτρική συσκευή).

 • Να παράγουν λεπτομερή, ορθά δομημένα και συνεκτικά κείμενα σχετικά με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους ή αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας άποψης.

 • Να συζητούν (σε προσομοίωση) στη γλώσσα-στόχο με σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας ξένης κοινωνίας.

 • Να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον επικοινωνιακό τους στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου στην Ελληνική ώστε να παράγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη γλώσσα ή αντίστροφα.

Οι μαθητές των επιπέδων Γ1 και Γ2 πρέπει να μπορούν:

Γ1

 • Να κατανοούν απαιτητικά κείμενα που μπορεί να είναι μεγάλης έκτασης, με σύνθετα νοήματα, τα οποία ίσως να πρέπει να συνάγουν.

 • Να παράγουν συνεκτικά κείμενα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς οργανώνοντας τα επιμέρους νοήματα, ανακεφαλαιώνοντας όπου είναι απαραίτητο και κάνοντας τις κατάλληλες κάθε φορά υφολογικές επιλογές.

 • Να επικοινωνούν με ευχέρεια και αμεσότητα, προσαρμόζοντας τις γλωσσικές τους επιλογές στο σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας.

 • Να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον επικοινωνιακό τους στόχο από ελληνικά κείμενα ώστε να παράγουν κείμενο στην ξένη γλώσσα το οποίο θα ενσωματώνει επαρκώς τις πληροφορίες του αρχικού κειμένου.

 

   
     

   
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki