ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
   
Σκοπός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο
   
Η θεώρηση της γλώσσας που υιοθετεί το ΕΠΣ-ΞΓ
   
Μάθηση και ανάπτυξη γραμματισμού στην ξένη γλώσσα
   
Πολιτισμική επίγνωση και ο ρόλος της διαμεσολάβησης
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης

 

 

 

 

 

   

Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ / Σκοπός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο

Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά είναι και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε νοήματα και έτσι χτίζουμε την πραγματικότητα. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια σημαντική εμπειρία κατανόησης του κόσμου και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους αυτός παρουσιάζεται από τους ομιλητές της. Πρόκειται για μια διαδικασία με ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη, ικανή να επηρεάσει και να εμπλουτίσει την αντίληψή μας για ό,τι μας περιβάλλει. Συνεπώς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο σχολείο έχει μεν χρηστική αξία, για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά έχει παράλληλα σημαντική εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία, η οποία μπορεί να αναδειχτεί όταν το μάθημα δεν γίνεται με αποκλειστικό στόχο την προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει περίτρανα πως επιτυχία σε κάποιες εξετάσεις σημαίνει απλά πως κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος εξετάσεων τη στιγμή που μετέχει σε αυτές και του χορηγείται το πιστοποιητικό. Δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχει πραγματική άνεση γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα ή πως ακόμη και αν είχε κάποια άνεση τη στιγμή της πιστοποίησης του η άνεση αυτή θα διατηρηθεί στο διηνεκές. Μια γλώσσα την ξέρω όσο τη χρησιμοποιώ και όσο την καλλιεργώ. Όταν την ξεχνώ με ξεχνά και αυτή. 

Τα οφέλη από τη διαδικασία μάθησης μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας, ειδικά μέσα από στοχευμένη διδασκαλία, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη νοητική ανάπτυξη του μαθητή, για την κοινωνική του ανάπτυξη, ακόμη και για την ικανότητα περισσότερο επεξεργασμένης χρήσης της ίδιας της μητρικής του γλώσσας. Όπως αποδεικνύουν πολλές διεθνείς σχετικές έρευνες, η επίδοση σε μαθήματα ξένων γλωσσών στο σχολείο συσχετίζεται στενά με την συνολική επίδοση των μαθητών στα άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου. Παράλληλα, η συστηματική διαπραγμάτευση εννοιών και η αντίληψη του κόσμου μέσα από το πρίσμα διαφορετικών γλωσσών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των οριζόντων του μαθητή σε σχέση με τις πολιτισμικές ομάδες που παράγουν κάθε γλώσσα. Το ΕΠΣ-ΞΓ προάγει συστηματικά τη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως φορέα πολιτισμού, θέτοντας ως γενικό του στόχο την προετοιμασία του ατόμου για τη λειτουργία του στα σύγχρονα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής του συνείδησης.

Ειδικότερος στόχος του είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τί πρέπει να πετύχει σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης του, χωρίς να καθορίζει το πώς. Συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται σε συνοδευτικό Παιδαγωγικό Οδηγό του ΕΠΣ-ΞΓ, ο οποίος σκοπό έχει να κατευθύνει περαιτέρω τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος, καθώς και στη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού ή στην προσαρμογή του επίσημου εκπαιδευτικού υλικού στις ειδικές ανάγκες της κάθε τάξης.

Γνωρίζω καλά μια γλώσσα σημαίνει συνήθως πως έχω αναπτύξει γραμματισμό στη γλώσσα αυτή ή μάλλον πολλούς γραμματισμούς για να μπορώ να συμμετέχω αποτελεσματικά σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας με προφορικό ή και γραπτό λόγο, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω γλωσσικό κώδικα. Όσο καλύτερη γνώση της γλώσσας έχει κάποιος, σε τόσο περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις μπορεί να μετέχει χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με μεγαλύτερη ευχέρεια και, κυρίως, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να πετύχει συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Έτσι λοιπόν ο μαθητής καλείται να αναπτύξει, σε ορισμένα στάδια εκπαίδευσης, τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαβάζει, να γράφει, να μιλά και να καταλαβαίνει τι λένε ομιλητές της ξένης γλώσσας σε κοινωνικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Καλείται, επιπλέον, να αξιοποιήσει τη γλωσσική εμπειρία του και την ικανότητά του να σκέφτεται κριτικά προκειμένου να συνδέσει την ξένη γλώσσα με τη μητρική του για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταφέροντας πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη.

 

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki