ΕΚΠΑΟι ξένες γλώσσες στο σχολείοΥΔΒΜΘ
 

  Αρχική σελίδα  * Νέα και Ανακοινώσεις * Σύνδεσμοι  *  Forums

 

   

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ)

Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ

Πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και επιμόρφωση

 
  Προλεγόμενα
  Εισαγωγικά
  Το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών των Ξένων Γλωσσών
  Οι αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ
  Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
  Γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ
  Επίτευξη στόχων και το ωρολόγιο πρόγραμμα
  Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
  Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
   
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας στο ΕΠΣ-ΞΓ και στο ΚΠΓ
   
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας και η χρήση των ΤΠΕ
   
Επίπεδο Α1
   
Επίπεδο Α2
   
Επίπεδο Β1
   
Επίπεδο Β2
   
Επίπεδο Γ1
  Γλωσσική ύλη και διδακτικά εγχειρίδια
  Γλωσσικά μέσα και οργανόγραμμα ύλης
   

Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας στο ΕΠΣ-ΞΓ και στο ΚΠΓ

Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών,  στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων».

Το πεδίο αυτό παρουσιάζει τους στόχους για κάθε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας λεπτομερώς. Πρόκειται για αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τις δράσεις ή ενέργειες που πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής για να θεωρηθεί επαρκής χρήστης της γλώσσας σε κάθε ένα από τα (υπο)επίπεδα. Η κάθε δήλωση είναι ένας «περιγραφικός» δείκτης επικοινωνιακής επάρκειας του μαθητή.

Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣ-ΞΓ έχουν σταθμιστεί και προδιαγραφεί βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων από μελέτες με Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας. Υποστηρίζονται, συγκεκριμένα, από δεδομένα από το ΚΠΓ, με το οποίο συνάδει το ΕΠΣ-ΞΓ, στο πλαίσιο σύνδεσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο κατά επίπεδα γλωσσομάθειας με την πιστοποίησή της κατόπιν των εξετάσεων του ΚΠΓ.

Οι δράσεις ή ενέργειες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συνεπείς με τις προδιαγραφές του ΚΠΓ αλλά διαφέρουν από τους συγκεκριμένους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΠΓ, αφού οι τελευταίοι εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Οι δείκτες του ΚΠΓ ορίζουν τη χρήση της γλώσσας που πρέπει να μπορεί να κάνει ο υποψήφιος τη στιγμή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ενότητες των εξετάσεων και τις κατηγορίες των θεμάτων, τα οποία είναι ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Έτσι, ενώ οι εξετάσεις του ΚΠΓ «μετρούν» το αν ο υποψήφιος του Χ επιπέδου μπορεί να αντεπεξέλθει σε συγκεκριμένου τύπου δοκιμασίες (οι αναλυτικοί δείκτες των οποίων περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του συστήματος), το ΕΠΣ-ΞΓ ορίζει ποιές δράσεις ή ενέργειες θα πρέπει να εκπαιδευτεί να κάνει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο, γενικά. Ορίζει επίσης «πόσο καλά» πρέπει να μπορεί να κάνει τις ενέργειες αυτές, δηλ. ποιά γλωσσικά μέσα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει –ανάλογα με το επίπεδό του– για να επιτελέσει τις επικοινωνιακές ενέργειες ή δράσεις με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Σημειώνεται ότι οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΠΓ για κάθε επίπεδο είναι σε απόλυτο συσχετισμό με τις ενότητες του ΚΠΓ, οι οποίες εξετάζουν τα εξής:

  • [Ενότητα 1] Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

  • [Ενότητα 2] Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση

  • [Ενότητα 3] Κατανόηση προφορικού λόγου

  • [Ενότητα 4] Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση.

Οι δράσεις/ ενέργειες του ΕΠΣ-ΞΓ τις οποίες συναντά ο αναγνώστης αμέσως παρακάτω, ενέργειες δηλαδή που πρέπει οι μαθητές να μάθουν να κάνουν προκειμένου να θεωρηθούν επαρκείς χρήστες της ξένης γλώσσας στο κάθε επίπεδο, αφορούν τις εξής επικοινωνιακές δραστηριότητες:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση

  • Γραπτή διαμεσολάβηση

  • Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση

  • Προφορική διαμεσολάβηση

   
             
 

 Web Developer: A.Sarafantoni  Web Designer: Ch.Frantzeskaki