ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   ... από Ευρύτερα Ενδιαφερόμενους


1.    Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;

 • Είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας � δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα να κατανοεί γραπτό και προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στη γλώσσα αυτή, σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του.

 • Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής. Ωστόσο, για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).

 • Για τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, δηλαδή του εγγράφου-τεκμηρίου που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας, το ΥΠΕΠΘ διενεργεί εξετάσεις δύο φορές το χρόνο με βάση:

 • ενιαίο πλαίσιο προγράμματος για όλες τις γλώσσες

 • κοινές προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης και οργάνων μέτρησης των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

2.   Σε τι χρησιμεύει το ΚΠΓ;

 • Αποτελεί προσόν για εξεύρεση εργασίας, ανέλιξη ή κατάληψη συγκεκριμένης θέσης, ιδιαίτερα στο Δημόσιο, αλλά και γενικότερα στην αγορά εργασίας.

 • Επιδιώκεται να αποτελέσει τεκμήριο για τη γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός ή εκτός Ελλάδας.

3.   Είναι το μοναδικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα;

Το ΚΠΓ ανταγωνίζεται επάξια άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών, καθώς υποστηρίζεται ενεργά:

 • σε συμβολικό επίπεδο από το ΥΠΕΠΘ ως εθνικό φορέα

 • σε επιστημονικό επίπεδο από τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 • σε πρακτικό επίπεδο από τον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό διεξαγωγής εξετάσεων πανελλήνιας εμβέλειας του ΥΠΕΠΘ.

4.   Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στην Ελλάδα ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;

 • Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνεται στο προσοντολόγιο.

 • Η αναγνώρισή του από το ευρύ κοινό ενδιαφερομένων, τον εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι σταθερά ανοδική. Μολονότι μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει προωθήσει τη διαφήμιση και προβολή του θεσμού αυτού, όπως συνηθίζεται από τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης, από το 2003 που άρχισαν να διενεργούνται εξετάσεις, συμμετείχαν σε αυτές περισσότερα από 130.000 άτομα.

5.   Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στο εξωτερικό ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;

Με προκαθορισμένο στόχο την αναγνώρισή του ως αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας από την Ευρωπαϊκή ή διεθνή αγορά εργασίας και ξένα πανεπιστήμια:

 • Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία.

 • Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 • Το ΚΠΓ έγινε μέλος του ICC, ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα τη Φρανκφούρτη.

6.     Ποιες άλλες ενέργειες έχει προβλέψει το σύστημα για τη διεθνή αναγνώρισή του;

Όπως άλλα διεθνώς καταξιωμένα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, το ΚΠΓ:

 • Συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο επιδιώκει την αντιστοίχιση (calibration και benchmarking) των στόχων των εξετάσεών του, με το επίπεδα γλωσσομάθειας που έχει ορίσει.

 • Υπόκειται σε εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Οι διαδικασίες που ακολουθεί αξιολογούνται συνεχώς με επιστημονικά προσδιορισμένα κριτήρια και τα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που χρησιμοποιεί αξιολογούνται με διαφανή κριτήρια.

 • Προβλέπει να γίνει εξωτερική αξιολόγηση από διεθνή αρμόδιο οργανισμό.

 • Προβλέπει συντονισμένες ενέργειες προβολής και προώθησής του στο εξωτερικό.

7.   Έχει το ΚΠΓ κοινά στοιχεία με άλλα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας;

 • Το ΚΠΓ, αντίθετα από άλλα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, υποστηρίζεται και από κρατικό φορέα και όχι από ένα πανεπιστήμιο ή έναν οργανισμό που έχει κίνητρα το συμβολικό ή το οικονομικό κέρδος.

 • Με την έννοια αυτή έχει κοινά στοιχεία μόνο με άλλα κρατικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας που έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. � κυρίως στις βορειοευρωπαϊκές.

 • Με δεδομένο ότι λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της γλώσσας-στόχου και ότι οι εξετάσεις στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία.

8.   Ποιο το βασικό πλεονέκτημα του ΚΠΓ έναντι άλλων συστημάτων αξιολόγησης;

Τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης συνήθως σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους για μία γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της ενώ, αντίθετα, οι εξετάσεις για το ΚΠΓ στοχεύουν στην αξιολόγηση γνώσεων από έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας και λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της. Με δεδομένο το στόχο αυτό, είναι το μόνο σύστημα αξιολόγησης στην Ελλάδα -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- που ελέγχει επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα.

9.   Ποια χαρακτηριστικά του ΚΠΓ το διακρίνουν από άλλα συστήματα;

 • Το ΚΠΓ εξυπηρετεί κοινωνικούς στόχους, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι αφορά την πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στην ενωμένη Ευρώπη.

 • Προκαθορισμένος σκοπός του, η αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών:

 • με τρόπο ενιαίο

 • με σεβασμό απέναντι σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, προωθώντας την αρχή της ισοτιμίας των γλωσσών

 • με επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας και όχι στη γλώσσα ως αυτόνομο σύστημα εννοιών.

10. Σε ποιους απευθύνεται και σε ποιους χορηγείται το ΚΠΓ;

 • Απευθύνεται κυρίως σε άτομα άνω των 15 ετών.

 • Χορηγείται σε όποιον εξασφαλίζει τουλάχιστον 60% της βαθμολογίας στις εξετάσεις.

11. Τι δεν είναι το ΚΠΓ;

 • Δεν αποτελεί πτυχίο ή δίπλωμα σπουδών. Σημειώνεται βεβαίως ότι, αντίστοιχα, δεν αποτελεί πτυχίο ή δίπλωμα οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που χορηγείται από ελληνικό ή ξένο φορέα. Η προσπάθεια κάποιων ιδιωτικών ή ξένων φορέων να παρουσιάσουν τα πιστοποιητικά που χορηγούν ως πτυχία συνιστά συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης του κοινού και μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα.

 • Επιπλέον το ΚΠΓ δεν αποτελεί σύστημα εξετάσεων της σχολικής γνώσης ή σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

12.       Ποιες οι προϋποθέσεις του ΚΠΓ για να έχει αξιοπιστία;

 • Καθόρισε διαφορετικούς φορείς για

 • την αξιολόγηση της γλωσσικής γνώσης

 • την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας.

 • Προκαθόρισε τις πολιτικές που διέπουν το σύστημα.

 • Αναγνώρισε πως απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση του επιτελικού σχεδιασμού της υλοποίησης του συστήματος.

13.       Τι επιδιώκει και τι προβλέπει το σύστημα;

 • Επιδιώκει την αξιολόγηση και πιστοποίηση επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας σε 4 διαφορετικά επίπεδα για γενικούς σκοπούς.

 • Προβλέπει την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης ορισμένων γλωσσών για ειδικούς (επαγγελματικούς ή/και ακαδημαϊκούς) σκοπούς, σύμφωνα με έρευνα που διενεργείται και ανάλυση κοινωνικών αναγκών.

14.       Ποια επίπεδα γνώσης εξετάζονται;

 • Στην πρώτη φάση υλοποίησης του συστήματος σχεδιάστηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση του επιπέδου καλής γνώσης (επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης), σε 4 γλώσσες � Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

 • Στη δεύτερη φάση σχεδιάστηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση του επιπέδου πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης) στις 4 γλώσσες.

 • Έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη του συστήματος ώστε, μελλοντικά, να εξετάζονται συνολικά και να πιστοποιούνται τέσσερα επίπεδα γλωσσομάθειας όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΗΣ

 

Β1
Μέτρια γνώση
(από το 2007)

Β2
Καλή γνώση
(από το 2003)

Γ1
Πολύ καλή γνώση
(από το 2005)

Γ2
Άριστη γνώση
(από το 2008)

Αγγλική

x

x

x

x

Γαλλική

x x x x

Γερμανική

x x x x

Ιταλική

x x x x

Μετά το 2009

Ισπανική

x x x x

Άλλες γλώσσες

x x x x

15.       Ποιες άλλες μελλοντικές ενέργειες έχουν προβλεφθεί; 

 • Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των εξετάσεων των 4 επιπέδων, προβλέπεται η αξιολόγηση και πιστοποίηση:

 • χαμηλότερων επιπέδων γνώσης (που μπορεί να συνδέονται με τη σχολική εκπαίδευση)

 • μέσω διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης, δηλαδή με χρησιμοποίηση θεμάτων εξέτασης που θα είναι κατάλληλα για περισσότερα από ένα επίπεδα γλωσσομάθειας (με αποτέλεσμα οικονομικό όφελος για το κράτος και τους υποψήφιους)

 • μέσω αυτοματοποιημένων οργάνων μέτρησης, δηλαδή με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεστ.

 • Επίσης σχεδιάζεται:

 • συστηματική προώθηση και προβολή του έργου σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • συστηματική εκπαίδευση των αξιολογητών και βαθμολογητών αποκλίνουσας παραγωγής λόγου, δηλαδή των καθηγητών που εξετάζουν προφορικά και βαθμολογούν το γραπτό κείμενο των υποψηφίων.

 • δημιουργία διαδραστικού ιστότοπου με πολλαπλές μηχανές αναζήτησης και ενσωματωμένα συστήματα εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του συστήματος και των ενδιαφερομένων.

 • συγγραφή και έκδοση ενημερωτικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων.