Διημερίδες ενημέρωσης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής 
«Τα Αγγλικά στις Πρώτες Τάξεις του Σχολείου»
  • Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2010 (9.00-14.00), στην αίθουσα τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
    (Πρόσκληση - Πρόγραμμα)
 
Ομιλίες-Βιντεοπαρουσιάσεις της επιμόρφωσης:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generated with CodeCharge Studio.