Το έργο

Το Έργο στο οποίο προβλέπεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ) εντάσσεται στις δράσεις της Πράξης «Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία», γενικός σκοπός της οποίας είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο. Η Πράξη ανήκει στην κατηγορία «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 
Το Έργο αφορά στην εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού σχολείου, μετά από πολιτική απόφαση που βασίστηκε αφενός στις εμπεριστατωμένες απόψεις ειδικών επιστημόνων και αφετέρου στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το σκεπτικό της πολιτικής απόφασης παρουσιάζεται εν συντομία.
 
Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για γλωσσομάθεια και οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της κοινωνικής πολυγλωσσίας και της πολλαπλογλωσσίας των ευρωπαίων πολιτών, με τις οποίες η Ελλάδα συμφωνεί, οδήγησαν την πολιτεία στην προώθηση δράσης με την οποία εισάγεται πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
 
Με την πράξη της αυτή, η πολιτεία δείχνει έμπρακτα πως αναγνωρίζει ότι η γνώση ξένων γλωσσών παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση στην τοπική και διεθνή αγορά εργασίας. Όπως επισημαίνεται και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολυγλωσσία «κάθε χρόνο χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για σύναψη συμφωνιών λόγω ανεπαρκούς γνώσης των ξένων γλωσσών και ανεπαρκών ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας». Φυσικά, η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν έχει μονάχα οικονομικά κίνητρα. Τα ουσιαστικότερα κίνητρα είναι κοινωνικά, γνωσιακά και πολιτισμικά.
 
Η γλωσσομάθεια βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος επειδή «η πολυγλωσσία βοηθά στην επικοινωνία και την κατανόηση, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία για τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που έχουν κοινούς στόχους». Η διδασκαλία γλωσσών είναι, επομένως, μείζονος σημασίας και για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της για την Πολυγλωσσία επισημαίνει σε άλλο σημείο πως «ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μάθουν ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους νεαρούς Ευρωπαίους να γίνουν πιο δεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς, να μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα σε όλα τα κράτη, να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας».
 
Η εφαρμογή του ΠΕΑΠ θα ξεκινήσει από το 2010 στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σε πειραματική βάση. Την χρονιά αυτή το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι κοινό για την Α’ και τη Β’ δημοτικού, αλλά θα διαφέρουν σε κάποιο βαθμό οι οδηγίες χρήσης του υλικού ανά τάξη. Τη σχολική χρονιά 2011-12 το υλικό για τη Β’ δημοτικού θα είναι διαφορετικό. Από τη σχολική χρονιά 2012-13 θα γίνει γενικευμένη εφαρμογή και αξιολόγηση του ΠΕΑΠ.

Πριν αρχίσουν τα μαθήματα των πρώτων δυο τάξεων του δημοτικού τη φετινή σχολική χρονιά θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς δραστηριότητες προτάσεις για εκπαιδευτικές διαδικασίες με τις οποίες θα αρχίσουν οι μαθητές να προσεγγίζουν την ξένη γλώσσα. Σε όλη τη διάρκεια του έτους θα παρέχονται προτάσεις για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ, με συνοδευτικό μαθησιακό υλικό.

Βλέπε: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βλέπε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Generated with CodeCharge Studio.