Συγκρίσεις μεταξύ του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
  και άλλων συστημάτων πιστοποίησης ξένων γλωσσών

 

 

Θέλετε να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά του ΚΠΓ –του εθνικού μας συστήματος εξετάσεων και πιστοποίησης γλωσσομάθειας– με άλλα συστήματα που διενεργούν εξετάσεις στην Ελλάδα;

Η συλλογή των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτό τον ιστότοπο είναι αποτέλεσμα έρευνας και μελέτης της δομής και των θεμάτων των διαφόρων συστημάτων από συνεργάτες του RCeL, οι οποίοι έχουν καταγράψει τα δεδομένα που επέλεξαν να μελετήσουν το 2010. Οι πληροφορίες για τα συστήματα εξετάσεων είναι επιλεκτικές ενώ, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των θεμάτων εξέτασης και άλλων στοιχείων, έχει γίνει σκοπίμως επιλογή κοινής ορολογίας. Τέλος, καθώς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πιστοποιητικών ενδέχεται να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο το παρόν πλαίσιο καταγραφής δίνει μια γενική εικόνα των πιστοποιητικών προς κάθε ενδιαφερόμενο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε σύστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα τους.